Erfaringer med sykemeldingsordningen / Judgments of a new Norwegian system for sickness absence from work

Bringedal B, Aasland OG. Tidsskrift for velferdsforskning 2008; nr. 2: 96-104.

Norwegian Journal of Welfare Research 2008; 11 (2): 96-104. 

Article in Norwegian.
 
Abstract (not available on Pubmed):
 
The article presents results from a survey among 1034 employees, 655 employers, and 754 medical doctors (GPs) concerning their experiences with a new system for sickness leave in Norway. All three groups share a positive approach towards the new system for sick leave, while there is a larger dispersion in the judgment of how it works in practice. The employers are the most positive. Both the GPs and the employees point out a potential contradiction between an inclusion of employees and a pressure to overdo at work.
 
Contact us for more information.
 
Sammendrag:

Artikkelen viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant arbeidstakere, arbeidsgivere og fastleger om deres vurdering av den nye sykmeldingsordningen under avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra NHO, LO og Den norske legeforening i 2006, og omfatter 1034 LO, 655 arbeidsgivere og 754 fastleger. Resultatene viser at samtlige grupper er positivt innstilte til intensjonene med IA, mens det er spredning i vurderingen av faktiske erfaringer med sykmeldingsordningen. Arbeidsgiverne er mest positive. Både arbeidstakerne og legene understreker at det er en motsetning mellom ordningen som et positivt bidrag for tilrettelegging og inkludering, samtidig som den kan oppleves som eller føre til økt press på arbeidstakerne. I diskusjonen rettes oppmerksomheten særlig mot ulike sider ved fastlegens rolle som sykmelder.
 
Undertittel: En spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, arbeidstakere og fastleger.

Rapporten "Sykmeldingsordningen under IA - En meningsmåling blant arbeidsgivere, arbeidstakere og fastleger" (Berit Bringedal og Olaf G. Aasland, Legeforeningens Forskningsinstitutt, mai 2006) - kan fås ved å kontakte oss på lefo@legeforeningen.no.