Tidsskriftets leserundersøkelse 2007 / Readers survey of the Journal of the Norwegian Medical Association 2007

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1512-4.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:
BACKGROUND: Upon request, The Research Institute of the Norwegian Medical Association conducted a reader survey for the Journal of the Norwegian Medical Association (JNMA) during the autumn of 2007. MATERIAL AND METHOD: Three probability samples of 1,500 active doctors, 250 medical students and 250 retired doctors were given a questionnaire that could be completed and returned by ordinary mail or electronically. 48% of the students, 54% of the doctors, and 76% of the retired doctors responded. RESULTS AND INTERPRETATION: 54% of the readers spend 30 min or more on each issue. 20% of the retired doctors, 9% of the active doctors, and 7% of the students spend two hours or more. The declared aims of being a membership journal and a source for professional update were fulfilled significantly better than the other three declared aims; to stimulate research, support professional attitudes and promote health policy debate. The readers wanted more review articles, news from other journals and situations to learn from; and fewer advertisements, articles on "medicine and art" and a shorter language column. The website was particularly used to search for previously published articles, but also to read articles on screen. 32% of the students, 19% of the doctors, and 59% of the retired doctors did not use the JNMA´s website. With regard to layout, the paper quality and the quality of the illustrations were praised. All in all the readers found many interesting articles in the JNMA and did not think it was too compact.

Artikkelen kan leses i fulltekst i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Sammendrag:

Bakgrunn: Høsten 2007 fikk Legeforeningens forskningsinstitutt i oppdrag å gjøre en ny leserundersøkelse for Tidsskriftet. Materiale og metode: Tre tilfeldige utvalg på henholdsvis 1 500 yrkesaktive leger, 250 medisinstudenter og 250 pensjonister, fikk spørreskjema og kunne svare enten elektronisk eller på papir. 48 % av studentene, 54 % av legene og 76 % av pensjonistene svarte. Resultater og fortolkning: 54 % av leserne bruker minst en halv time på hvert nummer av Tidsskriftet. 20 % av pensjonistene, 9 % av legene og 7 % av studentene bruker to timer eller mer. Målene om medlemsbladfunksjon og faglig oppdatering oppfylles signifikant bedre enn målene om å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling, å bidra til holdningsdanning hos legene samt å fremme helsepolitisk debatt. Oversiktsartikler, nytt fra andre tidsskrift og Noe å lære av ønskes det mer av, mens annonser, Språkspalten og Medisin og kunst ønskes det mindre av. 32 % av studentene, 19 % av legene og 59 % av pensjonistene brukte ikke Tidsskriftets nettsider. Nettsidene ble særlig brukt til å finne tidligere publiserte artikler, men også til å lese artikler på skjerm. Med hensyn til layout ble særlig papirkvalitet og fotokvalitet fremhevet som bra. Alt i alt svarer leserne at Tidsskriftet ikke oppleves som for kompakt og at det har mange interessante artikler.