Storm i forskningsetisk vannglassAasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1909-10.

Book review - abstract not available.

Bokanmeldelse av Ruyter KW, Solbakk JH, Waal H (red.) Rusmiddelbrukeren og forskeren. Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning, 2009.

Anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.