Medisinsk avslutning av liv. Er legenes holdninger forskjellige fra befolkningens? / Ending life by medical means. Different attitudes among physicians than in the general population?Førde R /Forde R, Aasland OG, Nilsen TH. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1135-7.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: The paper presents the Norwegian population´s attitude to euthanasia and to legal abortion in 1982, 1990 and 1995, and compares the responses given in 1995 with the attitudes of a representative sample of 1,260 Norwegian physicians. The acceptance of legal abortion in the population seems to have remained constant, while the population´s attitude towards euthanasia has become more liberal. Social criteria and a potential handicapped baby were less accepted as causes for abortion in 1995 than in 1990. The physicians are more liberal towards abortion and more sceptical towards euthanasia. The physicians are more reluctant, however, to accept a potential handicapped offspring as a reason for abortion.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: Denne undersøkelsen presenterer holdninger til abort og aktiv dødshjelp i den norske befolkningen i tidsrommet 1982-95 og sammenlikner disse med holdningene hos et representativt utvalg av norske leger i 1995. Resultatene er fremkommet ved enkle spørsmål og må tolkes med forbehold. Undersøkelsen viser en påfallende stabilitet i holdningene til provosert abort i befolkningen, og en liberalisering i holdninger til aktiv dødshjelp. Den norske legestand synes å ha et langt mer restriktivt syn på aktiv dødshjelp enn befolkningen som helhet, mens deres holdninger til abort gjennomgående er mer liberale. Det synes å være en tendens til at befolkningen er mer restriktive til sosiale grunner som berettigelse for abort, mens motstanden mot mulig fysisk handikap som abortkriterium synes å øke. Blant legene derimot synes sosiale kriterier å være akseptert i langt større grad.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.