Diagnosen påvirkes av sosial status

Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2484.

Article in Norwegian. Abstract not available on PubMed.

Contact us for more information or follow this link.

Artikkelen ble publisert i spalten “Medisinsk nytt” og kan leses i fulltekst her. Den innledes slik: «Diagnosen en pasient får er ikke bare avhengig av symptomene. Sosial ulikhet i helse er godt dokumentert. Lav sosioøkonomisk status henger bl.a. sammen med lavere levealder og høyere risiko for sykdom.
Hittil har hovedtyngden av forskningen om sosiale ulikheter og helse tatt diagnosene for gitt. Når sykdom først er oppstått, antas det at den gis en diagnose som reflekterer symptomene, ikke sosioøkonomisk status. Vi ønsket å se om det også er en sammenheng mellom sosial status og selve diagnostiseringen.»

En nærmere presentasjon av av studien som omtales, finner du her.