Fra pidestall til skammel

Antologien Fra pidestall til skammel - Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år har bidrag fra 17 inviterte forfattere, som alle har skrevet om temaer innenfor det fagfeltet som lederen for Legeforskningsinstituttet (LEFO) har vært opptatt av, siden instituttet ble etablert i 1992.

Olaf Gjerløw Aasland Foto: Einar Nilsen

Olaf Gjerløw Aasland Foto: Einar Nilsen

Festskriftet utgis av Den norske legeforening og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) i fellesskap, og ble publisert på et fagseminar i Legenes hus i forbindelse med en markering av Olaf Gjerløw Aasland innsats gjennom de 22 årene han har vært instituttsjef.

Fra 1. september gikk Aasland over i en seniorforskerstilling ved Legeforskningsinstituttet. Da tok Karin Isaksson Rø over som LEFOs leder. Det er hun som sammen med Berit Bringedal og Kari Ronge har hatt det redaksjonelle ansvaret for boken.

– Det var LEFOs stab som tok initiativ til denne antologien. I tråd med den uavhengige stillingen LEFO har i forhold til Legeforeningen og SOP, ble det naturlig at tre av Aaslands nåværende kolleger redigerte den. Som i Aaslands egen forskning er lerretet bredt, med plass til forskjellige viktige og interessante perspektiver og diskusjoner, skriver Hege Gjessing og Geir Riise, Legeforeningens president og generalsekretær, i bokens forord.

– Olaf-strategien fungerte godt
Bredden i festskriftet (se innholdsfortegnelsen) gjenspeiler noen av Olaf Gjerløw Aaslands forskningsmessige interesseområder:

– Et fremtredende trekk ved Olaf som leder og forsker er hans frie stil – som i bunn og grunn bygger på tillit til den andres kompetanse. Gi folk frie tøyler, så kommer det gode ting ut av det, skriver redaktørene i sin presentasjon av boken. – I denne stil la vi vekt på at det var helt og holdent opp til de 17 forfatterne selv å bestemme form på og innhold i sitt bidrag. Olaf-strategien viste seg å fungere svært godt. Ikke bare ble bidragene interessante artikler, det viste seg at de også dekker en stor bredde av problemstillinger som er sentrale i forskning om leger, medisinen og helsetjenesten.

Legen må stå støtt
Kari Ronge har illustrert boken. Både festskriftets tittel og foto er inspirert av tekster som Olaf Gjerløw Aasland har publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, deriblant Tre legegenerasjoner gjennom ett århundre (Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4591–4). I en artikkel Aasland skrev til Tidsskriftets jubileumsutgave (Aasland OG. Legerollen – fra pidestall til skammel. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 61–2), argumenterer han ikke bare for at legen må ned fra pidestallen, men også at hun må stå solid på fire ben.  

 «Vi må fortest mulig få på plass skammelen som skal erstatte pidestallen. Denne skammelen har fire bein: medisinsk kunnskap og kompetanse, selvstendighet og integritet, samfunnsansvar og samarbeidsevne og en høy etisk standard.» (Aasland OG. Legerollen – fra pidestall til skammel. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 61–2) Foto: Kari Ronge

«Vi må fortest mulig få på plass skammelen som skal erstatte pidestallen. Denne skammelen har fire bein: medisinsk kunnskap og kompetanse, selvstendighet og integritet, samfunnsansvar og samarbeidsevne og en høy etisk standard.» (Aasland OG. Legerollen – fra pidestall til skammel. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 61–2) Foto: Kari Ronge

Antologien Fra pidestall til skammel. Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland er trykt i et begrenset opplag, men er tilgjengelig i fulltekst på Legeforskningsinstituttets hjemmeside på Internett(www.legeforsk.org).

ISBN-13-978-82-8070-107-7 (elektronisk utgave) 
ISBN-13-978-82-8070-106-0 (trykt papirutgave)

Summary in English, Article by Haffner J & Holm HA about the establishment of LEFO:
"Since the Norwegian Medical Association (NMA) was founded in 1886, promotion of medical research has been one of its stated purposes. The scientific activity in the Association was rather scarce before 1992, although several presidents were scientifically active and interested in research.

The establishment in 1992 of LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession, was a natural step in NMA’s research activity. It was a response to the need for a better understanding of health and disease among doctors, related to their professional activities, and a more systematic and evidence-based approach to these issues. We also felt a need to strengthen NMA’s position within medical research, and thus strengthen our relations in cooperation with the Norwegian universities and the Norwegian Research Council.

The establishment has been a great success, beyond expectations. Up to 2012, the first 20 years, LEFO produced eleven Ph.D.s, three books and a total of more than 300 scientific publications.

This success is mainly due to the work and leadership of the Olaf Gjerløw Aasland, who has been the active director since the start. He got a well-deserved part-time professorship at the University in Oslo in 1996, and has also been an active participant in The Norwegian Research Council."