LEFO står bak landsomfattende evaluering av turnustjenesten

Den første nasjonale evalueringen av turnustjenesten etter at ordningen med søknadsbasert opptak ble innført, er nylig gjennomført. – En tredel av turnuslegene ble ansatt uten at det det ble foretatt intervju, skriver LEFOs rådgiver/prosjektleder Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1879).

LEFO - Legeforskningsinstituttet har gjennomført datainnsamlingen og oppsummert resultatene av den femte nasjonale evalueringen i en rapport, på oppdrag fra medisinsk fagavdeling i Den norske legeforening.

Forrige runde av nasjonal evaluering i Legeforeningens regi var i 2010.  2015-evalueringen blir bredt omtalt i Tidsskriftet nr. 23-24/2015, Turnuslegene har evaluert kvaliteten på ny turnusordning (Kongsvik LT. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 2241).

I sin artikkel i Tidsskriftets utgave nr.20/15, "Intervju ved ansettelse av turnusleger", har Cecilie Normann Birkeli først og fremst kommentert resultatene hva gjelder ansettelsesprosessen, idet respondentene var det første kullet som har gjennomført turnustjenesten i den nye søknadsbaseerte ordningen. Birkelis artikkel er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst via denne lenken.  

I siste utgave av Forum for yngre leger, magasinet for Yngre legers forening (publisert 23.11.2015) gir Cecilie Normann Birkeli også en fyldig oppsummering av turnusrapporten som hun har vært prosjektleder for, se s. 22-23 i vedlegget t.h.

Dagens Medisin sin omtale den ferske nasjonale evalueringen: "Her trives turnuslegene best"  og "Én av tre ansettes uten intervju" (her lenket til nettutgaven 4.12.2015, se også i papirutgaven fra 3.12.2015).