Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt / The hospital doctor of today – still continuously on duty

- Synet på legeyrket som en livsstil versus en jobb skapte interessekonflikt mellom yngre og eldre sykehusleger, men dagens sykehuslege er fortsatt alltid på vakt, skriver forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1635-8).

Article in both Norwegian and English.

Abstract in PubMed:
BACKGROUND. Norwegian hospital doctors emphasise the value of working hard and efficiently and of a high degree of attendance in the workplace. This helps establish social norms that guide behaviour within the professional culture. It is important to examine what consequences these values may entail when the doctor also needs to cater to his or her own needs.
MATERIAL AND METHOD. We conducted eight focus-group interviews and three individual interviews among a total of 48 senior consultants and specialty registrars working in the areas of surgery, psychiatry and internal medicine. Total N = 48; 56 % women. The interviews were analysed with the aid of systematic text condensation.
RESULTS. When Norwegian hospital doctors wish to appear as good doctors, they see that this entails consequences for the interrelationships with colleagues, the management and the work-life balance. Conflicts of interest arose between senior consultants and specialty registrars. Management initiatives to deal with absence, adaptation of the job to the life stage of each individual doctor and increased management involvement among doctors were among the measures proposed.
INTERPRETATION. Better mutual knowledge between doctors and management with regard to each other’s values and responsibilities could constitute key premises for structural changes, for example in terms of better planning of leaves of absence and opportunities for adaptation of work schedules to the life stage of the persons concerned.

Read the article in full text version here.

Abstrakt/sammendrag:
BAKGRUNN. Norske sykehusleger fremholder verdien av å jobbe hardt og effektivt og ha stor grad av tilstedeværelse på jobb. Dette bidrar til å skape sosiale normer som virker styrende for atferd innen profesjonskulturen. Det er viktig å undersøke hvilke konsekvenser disse verdiene kan få, når legen også skal ivareta egne behov.
MATERIALE OG METODE. Vi gjennomførte åtte fokusgruppeintervjuer og tre individuelle intervjuer blant til sammen 48 overleger og leger under spesialisering, som jobbet innen kirurgi, psykiatri og indremedisin ved to ulike sykehus. Totalt N = 48,56 % kvinner. Intervjuene ble analysert med systematisk tekstkondensering.
RESULTATER. Når norske sykehusleger ønsker å fremstå som gode leger, opplever de at det får konsekvenser for samspillet med legekollegiet, ledelsen og balansen mellom hjem og jobb. Interessekonflikter fremkom mellom overleger og leger i spesialisering. Ledelsesinitiativ for å håndtere fravær, livsfasetilpasning av legejobben og økt lederengasjement blant leger var tiltak som ble foreslått.
FORTOLKNING. Bedre gjensidig kunnskap mellom leger og ledelse om hverandres verdier og ansvarsområder vil være viktige premisser for å kunne gjøre strukturelle endringer, for eksempel bedre planlegging av fravær og mulighet for livsfasetilpasning i arbeidsplaner.

Les hele artikkelen i fulltekst her.