Den gode legen – sterk og utholdende / The good doctor – strong and persevering

- Mange ulike aktører har meninger om den gode legen. Hva mener legene selv det innebærer? spør forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1631-4).

Article in both Norwegian and English.

Abstract in PubMed:
BACKGROUND. In today’s society, doctors are confronted with a number of opposing interests, from other colleagues, patients and employers. The development and regulation of the medical profession have been widely studied. However, less research has been devoted to the doctors’ own perception of what it means to be a good doctor.
MATERIAL AND METHOD. We conducted eight focus-group interviews and three individual interviews among senior consultants and specialty registrars in the areas of surgery, psychiatry and internal medicine in two different hospitals. Total N = 48, of which 56 % were women. The interviews were analysed with the aid of systematic text condensation.
RESULTS. «Professional dedication» demonstrated through «a high degree of attendance in the workplace» and «a high work capacity» were key topics for good doctors. Having a «high work capacity» was defined as being willing to go to great lengths, work overtime and work effectively. The senior consultants perceived their job as doctors more as a «lifestyle», while the specialty registrars more frequently regarded their work as a «job».
INTERPRETATION. Norwegian hospital doctors wish to appear dedicated to their profession. They can demonstrate this by showing great willingness to work intensively and effectively with patients, while also going to great lengths to be available beyond normal working hours.
 

Read the article in full text version here.

Abstrakt/sammendrag:
BAKGRUNN. Legene i dagens samfunn møter mange kryssende interesser fra blant andre kolleger, pasienter og arbeidsgivere. Det er forsket mye på utvikling og regulering av den medisinske profesjonen. Imidlertid er det forsket mindre på legers egne opplevelser av hva det innebærer å være en god lege.
MATERIALE OG METODE. Vi gjennomførte åtte fokusgruppeintervjuer og tre individuelle intervjuer blant overleger og leger i spesialisering som jobbet innenfor kirurgi, psykiatri og indremedisin, ved to ulike sykehus. Totalt N = 48,56 % kvinner. Intervjuene ble analysert med systematisk tekstkondensering.
RESULTATER. «Faglig dedikasjon» vist ved «høy grad av tilstedeværelse på jobb» og «stor arbeidskapasitet» var sentrale temaer for gode leger. Stor arbeidskapasitet ble definert som viljen til å strekke seg langt, jobbe overtid og jobbe effektivt. Overlegene opplevde det å være lege mer som en «livsstil», mens leger i spesialisering i større grad så på det som en «jobb».
FORTOLKNING. Norske sykehusleger ønsker å fremstå som faglig dedikerte. Dette kan de vise gjennom en sterk vilje til å jobbe hardt og effektivt med pasientarbeid og samtidig strekke seg langt for å være til stede utover regulær arbeidstid.

Les artikkelen i fulltekst her.