Fører gode arbeidsvilkår til at leger får flere barn?

– Trenden med at norske leger får flere barn, fortsetter. Skjer dette fordi legeyrket i Norge gir bedre muligheter til å kombinere arbeid og familie enn i en del andre land? spør LEFOs forskere Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i en kronikk.

Kronikken Fører gode arbeidsvilkår til at leger får flere barn? står på trykk i dagens utgave av Dagens Medisin (nr. 15/2016, s. 32-33).

I samme utgave er LEFOs seniorforsker Judith Rosta intervjuet (s. 42-43), hvor hun utdyper og kommenterer datagrunnlaget for undersøkelsen av antall barn i legegruppen, sammenliknet med den øvrige befolkningen.

LEFOs data om antall barn for kvinnelige og mannlige leger er hentet fra siste spørrerunde til Legepanelet i 2014 og fra Legekårsundersøkelsen i 1993 (se Aasland OG. Får legene mange barn? Tidsskr Nor Legeforen 1994; 114:2021), samt upubliserte data fra en spørreskjemaundersøkelse som Rosta gjorde i 2006, i forbindelse med sin studie blant leger i Tyskland (Rosta J. Working Hours of Hospital Doctors in Germany. Deutsches Ärzteblatt 2007; 36: 2417-23).

Det omtalte intervjuet - Hanger MR. Mannlige leger blir fedre til mange. Dagens Medisin 2016: 15: 42-3 - vil senere bli tilgjengelig i fulltekst på DMs nettside.