Noen sentrale trekk ved legekårsforskningen i Norge 1993-2016

Arbeidsmiljø for helsepersonell er tema for siste utgave av Ramazzini – Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin (nr 3/2016). Der oppsummerer og drøfter instituttsjef Karin Isaksson Rø hva LEFO har bidratt med, og sammen med seniorforsker Judith Rosta peker hun på viktige forskningsperspektiver videre.

Artikkelen i Ramazzinis siste utgave (s. 8-11) bygger på i hovedsak en oversiktsartikkel om legekårsforskningen ved LEFO siden tidlig på 1990-tallet: Isaksson Rø K. Legeforskningen - har den lykkes? En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikajsoner 1992-2014. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening/Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 140-55, og hvor i alt 215 litteraturreferanser ble systematisert og gjennomgått.

Artikkelen til Rø & Rosta i Ramazzini kan leses i fulltekst via vedlegget t. h.. Temautgaven (nr. 3/2016) inneholder flere relevante artikler om arbeidsmiljøet til leger og annet helsepersonell, og er tilgjengelig i fulltekst via denne lenken på nettsidene til Norsk forening for arbeidsmedisin.