Støttelegers syn på støttekollegaordningen / Peer counsellors’ views on the collegial support scheme for doctors

– Støttekollegaordningen er et tilbud for leger som trenger hjelp. Ordningen er både holdningsskapende og fungerer som en beredskapsordning. Den senker dessuten terskelen for å søke videre råd og behandling, skriver Karin Isaksson Rø og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6).

Forfatterne har evaluert støttekollegaordningen gjennom fokusgruppeintervjuer med 61 støttekolleger fra alle fylker.

 Rø KI, Aasland OG. Støttelegers syn på støttekollegaordningen Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6 kan leses i fulltekstversjon her. Se også nærmere omtale av førsteforfatterens mastergradsarbeid fra 2014.

Sammendrag:
BAKGRUNN Legers helsetilstand og helserelaterte atferd har betydning for legene selv og for pasientbehandlingen. Støttekollegaordningen er et fylkesbasert lett tilgjengelig helse- og omsorgstilbud for leger. Ordningen er hittil ikke blitt systematisk evaluert. Vi ønsket derfor å beskrive rammer og funksjoner og undersøke nytteverdien av ordningen.
MATERIALE OG METODE 14 fokusgruppeintervjuer med totalt 61 støttekolleger fra alle fylker ble gjennomført. Intervjuene ble tatt opp, transkribert og analysert med systematisk tekstkondensering.
RESULTATER Rammebetingelsene for ordningen – lett tilgjengelighet, raskt tilbud om inntil tre samtaler, stor grad av konfidensialitet og uformell kontakt – ble fremhevet som viktige for at leger skal bruke den. Støttekollegene beskrev sin funksjon som lyttende og støttende. De hjalp til med å sortere og diskutere behovet for eventuell videre oppfølging og behandling av mange forskjellige og ofte sammensatte problemstillinger. Støttekollegene fremholdt tre nytteverdier: Ordningen er holdningsskapende ved å legitimere hjelpsøking for leger, er en beredskapsordning og er avlastende ved å senke terskelen for å søke videre råd og behandling.
FORTOLKNING En systematisk evaluering av støttekollegaordningen er viktig for å forstå helheten i det kollegiale helse- og omsorgstilbudet. Støttekollegaordningen kan senke terskelen for å søke hjelp og bidra til at noen leger lettere søker nødvendig behandling.

The article is in both Norwegian and English. Read the article in full text version here.

Abstract:
BACKGROUND The health condition and health-related behaviour of doctors are important to the doctors themselves as well as for their treatment of patients. The collegial support scheme is a county-based and easily accessible health and care service for doctors. We therefore wanted to describe the framework and functions of this scheme and examine its utility.
MATERIAL AND METHOD Fourteen focus-group interviews with a total of 61 peer counsellors from all the counties were conducted. The interviews were recorded, transcribed and analysed with the aid of systematic text condensation.
RESULTS The framework – easy accessibility, a readily available offer of up to three sessions, a high degree of confidentiality and informal contact – was emphasised as crucial for doctors to make use of the scheme. The peer counsellors described their role as that of a listener and supportive helper. They helped bring clarity and discuss possible needs for further follow-up or treatment of numerous different and frequently complex issues. The peer counsellors highlighted three benefits in particular: the scheme helps raise awareness by legitimising help-seeking behaviour among doctors, it is a contingency scheme, and it eases the burden by lowering the threshold to seeking out further advice and treatment.
INTERPRETATION A systematic evaluation of the collegial support scheme is important for an understanding of the totality of the collegial health and care services. The collegial support scheme may lower the threshold to seeking help, and encourage some doctors to seek necessary treatment.