Økt retttsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten?

– Ulikhet i helse kan bety ulike muligheter, derfor innebærer sosial rettferdighet å sørge for at unngåelige helseulikheter reduseres, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal, som sammen med Kristine Bærøe har publisert en artikkel i siste utgave av det nordiske tidsskriftet Retfærd (2016, nr 2: 6-18).

Article in Norwegian. Abstract in English is not available. Contact us for more information.

Abstrakt:
Artikkelen diskuterer rettsregulering for å oppnå likebehandling i helsetjenesten. Spørsmålet er om mer spesifikke lover kan bidra til dette. Argumentet er: En rimelig definisjon av rettferdighet er at samfunnsmedlemmene skal ha så like muligheter som mulig. Ulikhet i helse kan bety ulike muligheter, derfor innebærer sosial rettferdighet å sørge for at unngåelige helseulikheter reduseres. Lik tilgang til og adekvat behandling i helsetjenesten er et virkemiddel for dette. Norsk helsetjenestelovgivning bygger på likhetsprinsippet, men gir en tvetydig definisjon av likhet. Vårt forslag er at likhet defineres som like muligheter til å nå individuelle helsepotensial. Vi argumenterer ikke for mer spesifikke lover for å realisere dette, men at loven bør presisere helsetjenestens generelle ansvar for å hindre at tjenesten selv bidrar til sosial ulikhet i helse. Dette innbefatter hensyntagen til sosioøkonomiske faktorers betydning for effekt av behandling.