Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distriktet?

Gaski M, Halvorsen PA, Aaraas IJ, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2017:137: 1026-31. A peer reviewed article in both Norwegian and English: Does the University of Tromsø - The Arctic University of Norway educate doctors to work in rural communities?

Sammendrag - Abstract in PubMed:
BAKGRUNN: Da Stortinget i 1968 vedtok å bygge Universitetet i Tromsø, var formålet med studiemodellen å bidra til rekruttering og stabil legedekning i hele Nord-Norge. Vi ønsket å belyse i hvilken grad fastlegene og legene i helseforetak, utdannet ved Universitetet i Tromsø, arbeider i henholdsvis distriktskommuner og sentrale kommuner, og ved universitetssykehus og andre sykehus.
MATERIALE OG METODE. Vi benyttet avidentifiserte data som omfatter 406 fastleger og 909 leger i helseforetak som var uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i perioden 1979 – 2012.
RESULTATER. En større andel av fastleger utdannet ved Universitetet i Tromsø (30 %) arbeidet i distriktskommuner, sammenlignet med alle fastlegene i Norge (19 %). Fastleger utdannet ved Universitetet i Tromsø bemannet 57 % av stillingene i sentrale kommuner og 34 % av stillingene i distriktskommuner i Nord-Norge. En større andel leger i helseforetak (64 %), utdannet ved Universitetet i Tromsø, arbeidet ved universitetssykehus sammenlignet med alle leger i helseforetak i Norge (56 % arbeidet ved universitetssykehus). Over halvparten (53 %) av legene ved Universitetssykehuset Nord-Norge var utdannet ved Universitetet i Tromsø. Tilsvarende andeler ved helseforetakene i Nordland og Finnmark varierte fra 14 til 28 %.
FORTOLKNING. Våre data tyder på at medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet bidrar vesentlig til fastlegedekning i distriktene og solid rekruttering til Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Les artikkelen i fulltekst her (pdf).

 

Abstract in English
BACKGROUND. When Storting (the Norwegian Parliament) resolved in 1968 to build the University of Tromsø, the purpose of the study model was to promote recruitment and a stable GP density throughout North Norway. We wanted to shed light on the degree to which GPs and doctors in health trusts who were graduates of the University of Tromsø work in rural and central municipalities, and at university hospitals and other hospitals respectively.
MATERIAL AND METHOD. We used de-identified data covering 406 GPs and 909 doctors in health trusts who had graduated from the University of Tromsø in the period 1979 – 2012.
RESULTS. A larger share of GPs educated at the University of Tromsø (30 %) worked in rural municipalities compared with all GPs in Norway (19 %). GPs educated at the University of Tromsø staffed 57 % of the positions in central municipalities and 34 % of the positions in rural municipalities in North Norway. A larger share of doctors in health trusts (64 %) educated at the University of Tromsø worked at a university hospital compared with all doctors in health trusts in Norway (56 % worked at a university hospital). Over half (53 %) of the doctors at the University Hospital of North Norway were graduates of the University of Tromsø. In Nordland and Finnmark, the corresponding percentage at health trusts varied between 14 and 28 %.
INTERPRETATION. Our data suggest that medical studies at the University of Tromsø make a considerable contribution to GP density in rural communities and to solid recruitment to the University Hospital of North Norway.

 

Read the full text version in English here (pdf).
Contact us for more information.