Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

Originalartikkelen er signert Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal og Morten Magelssen. Studien er basert på datainnsamling blant medlemmene i LEFOs legepanel i 2014 og 2016, samt legenes egenrapporterte holdninger til "voluntær eutanasi" i Legekårsundersøkelsen i 1993. I 2016-undersøkelsen svarte én av fire leger at de var "svært enig" (9,1%) eller "litt enig" (21,5%) i at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har en "dødelig sykdom med kort forventet levetid".

Article in both Norwegian and English. 

Abstract in PubMed
BACKGROUND: Assisted dying is illegal in Norway, but a majority of the population is in favour of legalisation. Doctors’ attitudes to assisted dying were last investigated in 1993. Have their attitudes changed?
MATERIAL AND METHOD: Two surveys undertaken among representative panel of practising doctors of the Institute for Studies of the Medical Profession in 2014 and 2016, respectively, included questions about assisted dying. The responses were analysed with the aid of descriptive statistics and logistic regression.
RESULTS: The response rates were 75.0 % (2014) and 73.1% (2016). The majority was opposed to legalisation of assisted dying. In the 2016 survey, 9.1 % of the respondents reported to ‘strongly agree’ or ‘partially agree’ that physician-assisted suicide should be made legal for persons who suffer from ‘a fatal disease with short remaining life expectancy’. Younger and non-religious respondents took a positive view of legalisation more frequently than others. In the 2014 survey, 8.6 % of the respondents reported that they would be willing to provide physician-assisted suicide should it be made legal.
INTERPRETATION: As in 1993, a majority of Norwegian doctors were opposed to assisted dying, but now there seem to be more doctors than previously in favour of legalisation in certain cases. Only very few would be willing to provide assisted dying themselves in the event that it should it become permissible.
 

Read the full text version in English here: Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31-5.
Contact us for more information.

Sammendrag:
BAKGRUNN: Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men et flertall av befolkningen støtter legalisering. Legers holdninger til aktiv dødshjelp ble sist undersøkt i 1993. Har legers holdninger endret seg?
MATERIALE OG METODE: To spørreundersøkelser sendt til Legeforskningsinstituttets legepanel i henholdsvis 2014 og 2016 inneholdt spørsmål om aktiv dødshjelp. Svarene ble analysert med deskriptiv statistikk og logistisk regresjonsanalyse.
RESULTATER: Svarprosenten var henholdsvis 75,0 (2014) og 73,1 (2016). Majoriteten var motstandere av legalisering av aktiv dødshjelp. I 2016-undersøkelsen sa 9,1% av respondentene seg «svært enig» og 21,5 % «litt enig» i at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har «en dødelig sykdom med kort forventet levetid». Yngre og ikke-religiøse var oftere positive til legalisering. I 2014-undersøkelsen svarte 8,6 % at de ville ha vært villige til å utføre legeassistert selvmord hvis dette ble tillatt.
FORTOLKNING: Som i 1993 var et flertall av norske leger imot aktiv dødshjelp, men det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt.

Les originalartikkelen i fulltekst på norsk via denne lenken (pdf): Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31-5.