Bør en pasients livsstil telle ved prioritering av helsehjelp?

Norske og britiske leger deler syn på prioritering og pasientens eget ansvar.

I en verden med begrensede ressurser er prioritering uunngåelig. Det som brukes på et tiltak, betyr mindre for et annet, og dermed er det vesentlig at prioriteringene er i tråd med overordnete målsetninger. 

Hva er legenes syn på spørsmålet om å gi lavere prioritet til pasienter med helseskadelig livsstil? En internasjonal sammenligning av norske og britiske legers holdninger til prioritering og pasientens ansvar  viser at en stor andel leger i begge land mener det er riktig å la pasientens livsstil telle ved prioritet til helsehjelp.  

Artikkelen kombinerer det normative og det beskrivende, og gjennomfører en empirisk bioetisk undersøkelse av hva legene tenker om ansvarsprinsipper ved tildeling av knappe helsetjenesteressurser. Forskerne fant betydelig overlapping i holdningene til britiske og norske leger, men også noen forskjeller. Dette  var mer fremtredende i nullsumsscenarier der allokering til en pasient betyr at en annen pasient nektes behandling.

Seniorforsker Berit Bringedal i LEFO er en av medforfatterne til studien som presenteres i tidsskriftet Bioetics.