LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Å koble helsepersonells velvære, pasientsikkerhet og organisasjonsendring

Det er en økende erkjennelse i helsevesenet at helsepersonells helse og velvære, behandlingsresultater og organisasjonsendringer henger sammen.
15. mars 2021

I boken Connecting Healthcare Worker Well-Being, Patient Safety and Organisational Change – a triple challenge fra Springer Verlag skisseres hvordan arbeidstakernes trivsel, behandlingsresultater og organisasjonsendringer kan justeres for å bidra både til bedret medisinsk behandling og samtidig bedret helse og velvære hos helsepersonell.

Boken som består av 21 kapitler, lykkes med å integrere ulike stemmer og gi meningsfulle bidrag for å takle de utfordringene helsevesenet står overfor.

En rekke forskere og klinikere fra ulike disipliner innen primæromsorg, klinisk medisin, psykologi, sosiologi, ledelse, klinisk styring, helsepolitikk og helsetjenesteforskning er bidragsytere.

Lefos forskere har bidratt med to kapitler: Doctors Well-being, Quality of Patient Care and Organizational Change: Norwegian Experiences ved Karin Isaksson Rø, Judith Rosta, Reidar Thyssen og Fredrik Bååthe og Governing Health Care Provision: Clinicians' Experiences ved Berit Bringedal, Inger Lise Teig og Kristine Bærøe.

I kapittel 7 Doctors Well-being, Quality of Patient Care and Organizational Change: Norwegian Experiences beskrives endringer i legers arbeidssituasjon og tilfredshet over tid i Norge, sammenlignet med i andre land. På bakgrunn av disse endringene drøftes hvordan spenningene mellom organisatoriske endringer, legers situasjon og kvalitet i behandlingen kan forstås og håndteres når både pasientenes forventninger og legenes behov og profesjonelle identitet er i endring.

Kapittel 9 Governing Health Care Provision: Clinicians' Experiences presenterer og diskuterer hvilken betydning leger opplever at ulike styringsinstrumenter har for deres kliniske beslutninger, og om de mener at disse instrumentene bidrar til å nå målsetningene i norsk helselovgivning om kvalitet og likeverd. Styringsinstrumentene som vurderes er finansielle og lovregulerte tiltak, kliniske retningslinjer og krav til rapportering.

Kontakt Lefo for ytterligere informasjon