Likebehandling og sosial ulikhet

Norske leger er i stor grad enige i at likebehandling innebærer at helsetjenesten sikrer at alle pasienter får like muligheter til å nyttiggjøre seg den helsehjelpen de får.

Dette inkluderer å forhindre at sosioøkonomiske faktorer står i veien for optimal behandling.

I en studie publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health basert på data hentet fra Legepanelet i 2008, 2012 og 2016, spurte Berit Bringedal og Karin Isaksson Rø fra Legeforskningsinstituttet om legene tar hensyn til pasientens sosiale og økonomiske situasjon. De to forskerne fant at legene i økende grad ønsker å ta slike hensyn.

Sett fra ett perspektiv kan dette være i strid med profesjonsetikken, siden ingen andre forhold enn medisinske behov skal telle i behandlingsvurderingen, sier de. I et annet perspektiv er det imidlertid godt samsvar mellom å la sosioøkonomiske faktorer telle med, fordi slike faktorer ofte har betydning for nytten av behandlingen.