Kontingent

Obligatoriske kontingentsatser fastsettes hvert år av landsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.
«Fagforeningskontingent er fradragsberettiget: Fra og med 2023 kan du trekke fra 7 700 kroner.
Legeforeningen innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Fradraget blir synlig skattemeldingen din.» —Økonomiseksjonen

For 2024 har landsstyret vedtatt følgende kontingenter:

  1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 10 590.

  2. Medlemmer innen følgende kateorier får redusert kontigent:

  • Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 9 360.
  • Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett eksemplar av Tidsskriftet: kr 7 950.
  • Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 7 950
  • Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 7 950
  • Stipendiater i full stilling: kr 7 950
  • Medlemmer bosatt i utlandet: kr 5 330
  • Studentmedlemmer: kr 790

I henhold til lovene for Den norske legeforening § 4-2 betaler leger som helt har avsluttet sitt yrkesliv gjennom alderspensjonering eller har fylt 70 år, 20 prosent av ordinær kontingent. For 2024 utgjør dette kr 2 100. Fra 2024 betaler medlemmer som er 75 år 10 % av ordinær kontingent. For 2024 utgjør dette kr 1 050.

Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i henhold til laveste sats.

Sentralstyret har i møte den 14.11. 2011 i sak 249/11 vedtatt en presisering av landsstyrevedtakets pkt 2, 5. strekpunkt. Presiseringen er innarbeidet i teksten.

Hva dekker kontingenten?

Kontingenten dekker medlemskap i Den norske legeforening, medlemskap i de enkelte yrkesforeninger og lokalforeninger samt medlemskap i fagmedisinske foreninger. De totale kontingentinntektene skal dekke kostnader ved basis drift av de samme foreningene, mens årsmøtene i respektive forening kan fastsette egen kontingent i tillegg innenfor en ramme på 10 % av kontingenten til Legeforeningen. De obligatoriske kontingentene innkreves samlet med en halvpart forskuddsvis innen 1. mars og resten 1. juli. I henhold til Legeforeningens lover kan landsstyret vedta redusert kontingent for grupper av medlemmer når andre forhold gjør dette rimelig.

Nye medlemmer av Legeforeningen, inklusive studentmedlemmer, betaler den obligatoriske kontingenten for første kalenderår beregnet fra og med første måned etter innmelding.
Kontingenten kan betales med eFaktura.

Medlemskap for medlemmer bosatt i utland med kortere arbeidsforhold i Norge

Ønsker et medlem kortere medlemskap, grunnet tidsbegrenset arbeid i Norge, kan dette innvilges. Det gis medlemskap i henhold til varighet på arbeidsforholdet. Minimum 1 måned. Det gis kun ett tidsbegrenset medlemskap pr kalenderår. Søkes det om flere tidsbegrensede medlemskap innenfor samme kalenderår, beregnes det kontingent for hele året.

Fritak for kontingent

Uførepensjonister innvilges fritak dersom uførhetsgraden er 50 % eller mer. Videre kan sentralstyret etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale de obligatoriske kontingenter dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig. Av praktiske grunner har sentralstyret gitt generalsekretæren fullmakt til å innvilge slike individuelle fritak. Eventuell anke over avslag på søknad om kontingentfritak avgjøres av sentralstyret. Individuelle kontingentfritak begrenses til ett kalenderår av gangen.

For at fritaket skal vurderes innvilget må gyldig og aktuell dokumentasjon vedlegges. Dette gjelder uførepensjonister og andre som har økonomiske forhold som kan gi fritak for obligatoriske kontingenter.  

Manglende kontingentbetaling

Et medlem som ikke har betalt den obligatoriske kontingenten blir utmeldt av foreningen. Det gis varsel før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales. Kontingentrestanser begrenses til og med det siste hele kalenderåret før utmelding.

Spørsmål vedr. kontingent rettes til: medlem@legeforeningen.no.