2016

Sykehusleger jobber fortsatt mye ulønnet

Dette er et av flere funn i Legeforeningens store arbeidstidsundersøkelse blant sykehusleger i Norge.
Sykehusleger - Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Sykehusleger - Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Spørreundersøkelsen gikk ut til alle medlemmer i Norge som er registrert som sykehusleger, og hadde en svarprosent på 46,5.

Blant hovedfunnene i undersøkelsen kan nevnes

  • Sykehusleger jobber 3 301 årsverk utover det som er normal arbeidstid og har fortsatt mye ulønnet arbeidstid. I sum utgjør dette 924 legeårsverk årlig
  • Mer enn halvparten svarer at de opplever arbeidsintensiteten på vakt som høy eller svært høy
  • Mer enn 60 prosent svarer at de opplever arbeidsbelastningen på sykehuset som belastende eller svært belastende
  • Ca. 70 prosent svarer at det er for få leger i avdelingen der de jobber. Dette er jevnt fordelt på stillingskategori og ansettelsesform
  • Én av fire oppgir at de blir presset fra arbeidsgiver til å jobbe utover tjenesteplanens lengde
  • 40 prosent svarer at de noen ganger eller svært sjeldent har tid til å sette seg ned og spise i løpet av en vakt
  • Halvparten av sykehuslegene som jobber i et vikariat vet ikke hvem de vikarierer for

En presentasjon av viktige funn i undersøkelsen kan lastes ned på høyre side.

Undersøkelsen er gjenstand for et større oppslag i Dagens Næringsliv, onsdag 18. mai (OBS: Krever innlogging).