2017

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

- Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Samfunnspolitisk avdeling
13. februar 2017
Rune Frøyland, streikearrangement
VIL HA VERN: Leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, forventer at nemnda sikrer sykehusansatte kollektivt vern av arbeidstiden. FOTO: Akademikerne

Det var i oktober i fjor at regjeringen stanset historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd. Kl. 13.00 i dag starter Rikslønnsnemnda arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne.

- Vi forventer at Rikslønnsnemndas kjennelse vil sikre arbeidstakerne et forsvarlig vern, og følge opp intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det må til for at vi skal få lagt den betydelige uroen i sykehus bak oss, sier Frøyland.

Akademikerne mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette en ny tariffavtale med vide unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at arbeidstakersiden er enig.  Forutsetning for slike unntak er en jevn kollektivt fordelt vaktbelastning med rullerende planer, med mindre partene lokalt er enige om annet.

Dersom Rikslønnsnemnda likevel skulle legge arbeidsgivers forståelse til grunn, vil det innebære at unntak fra arbeidsmiljøloven som fagforeninger har avtalt aldri vil kunne trekkes tilbake. Det vil undergrave partssamarbeidet i norsk arbeidsliv og vil sette en effektiv stopper for fremtidige avtaler om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.  

- Kampen har pågått lenge. Vi ønsket en annen innretning på unntakene i hovedoppgjøret i 2014. Da ble partene enige om en tidsbegrenset videreføring til 2016 i meklingen. Denne er brutt ved arbeidsgivers ensidig innføring av individuell vaktplanlegging. Vi gikk til streik i høst fordi vi ønsker at alle arbeidstakere i sykehus skal være omfattet av et kollektivt vern for hvor mye det kan jobbes. Dette er ikke bare viktig for de ansattes helse. Det er også av avgjørende for pasientsikkerheten, sier Frøyland.

Han peker på at legene allerede er den yrkesgruppen i Norge som har de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven. Spekter har ensidig utvidet arbeidsgivers styringsrett over all arbeidstid, mens Akademikerne mener at vakter ut over normalarbeidsdag enten må fastsettes kollektivt eller avtales i en dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

- Jeg forventer også at Rikslønnsnemnda fastsetter et ordinært virkningstidspunkt for lønnsoppgjøret. Denne streiken har ikke dreid som om penger, og partene har hele tiden vært enige om et lønnsoppgjør på 2,4 prosent.

Det er ikke fastsatt tidspunkt for når Rikslønnsnemndas kjennelse kommer. 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760