2017

Sykehuskonflikten til ny behandling i Rikslønnsnemnda

22. desember 2017
Akademikerne har sendt sitt skriftlige innlegg til Rikslønnsnemnda. Nemnda vil ta opp saken til behandling 25. januar, 2018.

Skal kartlegge fastlegenes tidsbruk

18. desember 2017
Legeforeningen oppfordrer fastlegene til å svare på Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som sendes ut i januar.

Akademikerne og Spekter enige om hovedavtalen

15. desember 2017
Partene forlenger hovedavtalen i sykehus til 31. desember, 2021. Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandlingene og tillitsvalgtes rettigheter.

Viktig signal fra Stortinget om medisinutdanningen

14. desember 2017
Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin og utrede hvordan medisinstudentene kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.

Full stans i forhandlingene med KS

11. desember 2017
KS brøt i dag forhandlinger om særavtalen for leger i kommunene. Rammeavtalen forlenges uendret for ett år.

Lav grad av medbestemmelse i helseforetakene

08. desember 2017
Ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

Kommunenes medisinske tilbud må ledes og styrkes

06. desember 2017
Legeforeningen offentliggjør to nye rapporter, én om ledelse av primærhelsetjenesten og én om fastlegens portnerrolle.

Trepartssamarbeidet om fastlegeordningen reetableres

01. desember 2017
For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

Skjermer sykehusene og øker sukkeravgiften

23. november 2017
Regjeringspartiene, Venstre og Krf skjermer hardt pressede sykehus i budsjettet. Nå må Helse- og omsorgskomitéen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor.

Side 1 av 11