- Diskriminering av gravide må få konsekvenser

Clara Bratholm, styremedlem i Yngre legers forening, fortalte stortingspolitikerne hvordan gravide leger opplever diskriminering i sykehusene.
Clara2
HØRING: Clara Bratholm hadde med seg Ylf-leder Christer Mjåset og advokat Anders Schrøder Amundsen da hun kom med høringsinnspill til ny diskrimineringslov. Foto: Arne Vatnøy

- Den diskriminerte bør få oppreising, ikke bare en uttalelse fra ombudsmannen, sa Bratholm under høringen i Stortingets familie- og kulturkomité.

Før påske la regjeringen frem forslag til ny likestilling- og diskrimineringslov, hvor fire gjeldene diskrimineringslover slås sammen til én samlet lov. Et forslag er også at Likestillings- og diskrimineringsnemnda får adgang til å gi oppreising til dem som blir diskriminert i arbeidslivet.

- Det er viktig at diskriminering av gravide, også i sykehus, tas alvorlig og får konsekvenser, sa Bratholm.

På vegne av Legeforeningen ga Ylf særlig støtte til forslaget om å presisere et strengt forbud mot direkte diskriminering i arbeidsforhold og ved graviditet.

Tier i frykt

Bratholm presiserte overfor komiteen at diskriminering av gravide i sykehusene slett ikke er et sjeldent fenomen: Siden 2006 har Legeforeningen behandlet hele 272 saker som gjelder arbeidsrettslige utfordringer knyttet til graviditet. Flere av sakene går direkte på diskriminering.

- Vår erfaring er at sakene blir grovere og grovere, sa Bratholm.

Hun viste til et eksempel fra i fjor hvor en gravid lege påtok seg nattevakter, i frykt for å ikke få forlenget sitt vikariat ved sykehuset. Det endte med at kvinnen gikk i fødsel på en av vaktene og fikk et prematurt barn.

- Stresset fra nattevakten bidro til den altfor tidlige fødselen, poengterte Bratholm overfor en lydhør komité. Hun forklarte at mange leger i spesialisering er redde for å be om tilrettelegging etter det automatiske vaktfritaket for gravide bortfalt i 2015.

- Sykehusene er verstinger

I 2008 slo Likestillings- og diskrimineringsombudet fast at norske sykehus er verstinger når det gjelder likestilling. Bratholm mener situasjonen ikke har bedret seg siden den gang.

- I en hverdag som kan preges av fryktkultur, lange vakter og stort ansvar, må særlig gravide behandles godt, sa Bratholm.

Hun avsluttet med å påpeke at Norge må beholde sin posisjon som foregangsland innen likestilling.

- Vi må ha klare, nedfelte rettigheter, definerte plikter hos arbeidsgiver og et strengt regelverk i et arbeidsliv yngre leger oppfatter som stadig tøffere og mindre familievennlig.