2017

Akademikerne og Spekter enige om hovedavtalen

Partene forlenger hovedavtalen i sykehus til 31. desember, 2021. Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandlingene og tillitsvalgtes rettigheter.
15. desember 2017
Enighet
SPEKTER OG AKADEMIKERNE ENIGE OM NY HOVEDAVTALE. Foto: Colourbox.

Hovedavtalen er tariffavtalenes "grunnlov" og regulerer blant annet forhandlingsordningen, tillitsvalgtes rettigheter og prinsipper for medbestemmelse og samarbeid. Alle hovedsammenslutningene har tilnærmet lik ordlyd i sine hovedavtaler.

Ville styrke tillitsvalgtes rolle

Akademikerne stilte en rekke krav med utgangspunkt i erfaringer gjort under streiken. Nærmere bestemt tiltak for å styrke tillitsvalgtes rolle, beskytte de mot negative sanksjoner og øke deres innflytelse i utarbeidelsen av retningslinjer for ansettelsesprosesser.

I tillegg fremmet Akademikerne krav om et partssammensatt arbeid om utfordringer knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet og tiltak for å hindre dette.

- Akademikerne gikk med på en videreføring av eksisterende hovedavtale, men vi er skuffet over at Spekter ikke ga oss gjennomslag for våre krav. Dette gjelder særlig kravet om en uttrykt likeverdighet mellom partene, og en formulering som gjør at den kompetanse rollen som tillitsvalgt gir, teller positivt i den videre karrieren, sier president Marit Hermansen.

Spekter ønsket heller ikke et partsarbeid om de problemstillingene som #Metoo-kampanjen har synliggjort.

Skal tydeliggjøre partssamarbeidets betydning

Partene ble derimot enige om et partssammensatt utvalg som skal utarbeide et forslag til ny innledning til hovedavtalen. Innledningen skal tydeliggjøre partssamarbeidets betydning og plass i det norske arbeidslivet, beskrive partenes felles interesse og ansvar for å få samarbeidet til å fungere lokalt.

Videre skal dette utvalget gå gjennom avtalens mål og vurdere om disse kan uttrykkes i en mer samlet form. Utvalget vil også vurdere om det er behov for målformuleringer for det representative topartssamarbeidet i lys av et arbeidsliv i stadig endring.

Protokoll fra endringene i hovedavtalen er tilgjengelig på høyre side av skjermen.