Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten

- Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Rune Frøyland, streikearrangement
GÅR RETTENS VEI: - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelse blir stående, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.

Historiens lengste sykehusstreik ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i oktober i fjor. I dagens kjennelse viderefører Rikslønnsnemnda den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette reagerer Akademikerne svært sterkt på.

- Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelse blir stående. Det er ingen arbeidstakerorganisasjoner som i fremtiden vil avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere kan bli tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.

Han understreker at regjeringen i høst satte ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for. Dette for å utvikle lov- og vernebestemmelser som er bedre tilpasset de ulike sektorenes og bransjenes særegenheter.

- Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående. Det er den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter som nå står på spill.  Den norske modellen er et sterkt konkurransefortrinn for Norge og vi arbeidstakere kan ikke sitte rolig å se på at dette ødelegges av arbeidsgivere og nemnder. Jeg forventer derfor at dette blir et hett tema i den kommende stortingsvalgkampen, sier Frøyland.

Han mener et reelt kollektivt vern ved fastsetting av arbeidstidsordninger ut over arbeidsmiljølovens grenser er av avgjørende betydning for et velfungerende arbeidsliv. Derfor et det mer enn problematisk at en fagforening tvinges til å videreføre vidtgående unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, uten at arbeidstakerne sikres slikt kollektivt vern. Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.

- Jeg er også skuffet over at årets lønnstillegg på 2,4 prosent først utbetales fra det tidspunkt streiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd. Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt. Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehus. Det er svært alvorlig, sier Frøyland.

Rikslønnsnemndas kjennelse og Akademikernes dissens kan lastes ned fra høyre side.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
President Marit Hermansen, Legeforeningen, mob. 916 41 239
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760