Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2017

Legeforeningen har oppnådd enighet med staten, KS og de regionale helseforetakene om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Det har vært gjennomført konstruktive forhandlinger der Legeforeningen oppnådde en inntektsøkning på 2,4 prosent og en kostnadsdekning tilsvarende 2,9 prosent. Dette gir en samlet ramme på oppgjøret på 1,9 prosent per 1. juli 2017, etter at det er tatt hensyn til overheng på 1,7 prosent fra fjorårets oppgjør.

Inntektsøkningen er på linje med resultatet i lønnsoppgjørene for øvrige avtaleområder. I tillegg til rammen kommer 2,5 millioner kroner til Utdanningsfond II i for å dekke økte kostnader som følge av obligatorisk krav om spesialisering.

- Rekruttering til fastlegeordningen har vært det sentrale tema for Legeforeningen i forhandlingene, sier president Marit Hermansen. Jeg er glad for at vi denne gangen har fått en inntektsøkning som er konkurransedyktig, og at vi har fått avsatt ekstra midler til SOP for å styrke avbruddsytelsene.

Partene er videre enige om å utarbeide en protokoll som viderefører EPJ-løftet. Legeforeningen har vært en pådriver for at dette arbeidet må fortsette også i neste avtaleperiode.

Partene fortsetter forhandlingene om justeringer av takster tirsdag 13. juni, og forventer at disse skal sluttføres i løpet av torsdag 15. juni. Legeforeningen vil komme tilbake med informasjon om endringer i takster på nett og i medlemsbrev så fort disse sluttføres.

Legeforeningen vil som tidligere år legge ut den nye normaltariffen på våre nettsider innen 1. juli. Oppdatert normaltariffhefte vil bli sendt ut med tidsskriftet i august.