Innrømmelser fra Spekter - pause i rettsak om passiv tilstedevakt

Legeforeningen og Oslo universitetssykehus/Spekter møttes i dag i Oslo tingrett.
Kristin og Bjørn Ove
Bjørn Ove Kvavik og Kristin Krogvold prosederte saken for Legeforeningen. Foto: Legeforeningen.

Legeforeningen stevnet i høst OUS for tingretten, med påstand om at en tjenesteplan som inneholdt passiv tilstedevakt var ulovlig. Saken gjelder overordnet om partene lovlig kan ha en bestemmelse i tariffavtalen om passiv tilstedevakt, hvor bare hver tredje time teller som arbeidstid.

Legeforeningen mener at Spekter og Legeforeningen ikke kan tariffavtale at tid hvor legen må oppholde seg på sykehuset kun skal telle 1:3. Det følger av dommer fra EU-domstolen at passiv tilstedevakt på sykehuset skal telles 1:1.

OUS og Spekter har til nå vært uenige med Legeforeningen om dette. I tingretten i dag innrømmet imidlertid arbeidsgiversiden at arbeidstid må telles 1:1 for beregning av grensen for maksimal ukentlig arbeidstid etter EUs Arbeidstidsdirektiv, som er 48 timer i gjennomsnitt pr. uke. Arbeid ut over denne grensen krever den enkelte leges samtykke. Slikt samtykke er ikke innhentet i den aktuelle saken.

På grunn av arbeidsgiversidens endrede posisjon, bestemte dommeren at det var behov for en pause i saken. Det er avtalt nytt rettsmøte 7. juni.