2017

Kommunenes medisinske tilbud må ledes og styrkes

Legeforeningen offentliggjør to nye rapporter, én om ledelse av primærhelsetjenesten og én om fastlegens portnerrolle.
069_te_torshov-0322
LEDELSE AV PRIMÆRHELSETJENESTEN OG FASTLEGENS PORTNERROLLE UNDER LUPEN. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Den første rapporten viser hvordan pasientens primærhelsetjeneste må ledes. Den andre viser at fastlegenes portnerrolle er positiv for både helse og samfunnsøkonomien – og hvordan portnerrollen bør moderniseres.

Begge er supplert med utredninger gjort av fremstående helsetjenesteforskere.

- Rapportene viser at vi har gode virkemidler til å utvikle fastlegeordningen, men det krever vilje til samarbeid og utvikling i kommunene. Det revitaliserte trepartssamarbeidet mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen er et godt utgangspunkt for å få til dette, sier president Marit Hermansen.

Medisinsk kunnskap må inn i kommuneledelsen

Den første rapporten leverer et godt kunnskapsgrunnlag for utviklingen av et moderne og godt ledet medisinsk tilbud i kommunene. Målet er at pasientene skal oppleve effektive og sammenhengende helsetjenester både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Kommunene må gjøre omfattende grep for at fremtidens helse- og omsorgstjenester skal være effektive og sikre, og gi gode brukeropplevelser. Det er behov for et bredere perspektiv på ledelse av kommunenes medisinske tilbud enn bare fastlegetjenesten, og medisinsk kompetanse må inn i hele lederlinjen.

Portnerrollen må moderniseres

Fastlegens portnerfunksjon var viktig ved innføringen av fastlegeordningen. I ettertid har det vært en avtagende interesse for denne rollen fra myndighetenes side. Legeforeningen har derfor sett et behov for å avklare om fastlegens portnerfunksjon fortsatt forsvarer sin plass, og om den bør moderniseres.

Ledende eksperter har sett på portnerrollen fra et samfunnsmedisinsk og et helseøkonomisk perspektiv. Funnene er klare; Fastlegens portnerrolle bidrar til en helsetjeneste som gir et mer likeverdig tilbud til hele befolkningen, med bedre resultat for pasientene og lavere pris for samfunnet. Portnerrollen er kostnadseffektiv, men gevinsten kan økes ytterligere ved å sikre kvalitet og øke kapasiteten.

Fastlegeordningen bør derfor styrkes og moderniseres dersom den skal kunne møte behovene til en aldrende befolkning hvor stadig flere lever med mange samtidige sykdommer og ulike grader av funksjonssvikt.

Begge rapportene er tilgjengelige på høyre side av skjermen.