2017

Legenes arbeidstid under lupen

Rettsbehandlingen av konflikten om sykehuslegers arbeidstid startet opp i Arbeidsretten mandag 2. oktober. Det er satt av fire dager til saken.
Samfunnspolitisk avdeling
2. oktober 2017
Christer og Marit_Arbeidsretten
Marit Hemansen og Christer Mjåset var til stede under arbeidsrettssaken mandag. FOTO: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Både president Marit Hermansen og visepresident Christer Mjåset var på plass for å følge rettssaken direkte.

- Denne saken er ikke bare av stor betydning for oss, men den er viktig for hele det norske arbeidslivet. Det er godt å være i gang, sier Hermansen.

Mot Legeforeningens vilje

Første rettsdag ble viet Akademikerne Helses partsfremlegg i saken. 

Akademikerne Helses prosessfullmektig Christopher Hansteen la vekt på at Rikslønnsnemda ikke besitter kunnskap og kompetanse til å overprøve Legeforeningens vurdering av medlemmenes arbeidsforhold. 

Han la ned påstand om at Rikslønnsnemdas fastsatte tariffavtale fra 27. februar må kjennes delvis ugyldig, altså at enkelte av arbeidstidsbestemmelsene i avtalen er ugyldige.

- Søksmålet bygger på at Rikslønnsnemnda har gått utover sin kompetanse når nemnda, mot fagforeningens vilje, har fastsatt arbeidstidsbestemmelser som bare kan forankres i tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett, sa Hansteen til dommer Jakob Wahl og de øvrige medlemmene i Arbeidsretten.

I strid med arbeidstidsdirektivet

Han viste til at Rikslønnsnemndas kjennelse er i strid med arbeidstidsdirektivet som er en del av gjeldende norsk rett.

Blir Rikslønnsnemndas kjennelse stående, mister Legeforeningen retten til å trekke avtalen om de vide unntakene tilbake, selv ikke med bruk av kampmidler. I praksis vil hverken Legeforeningen eller andre organisasjoner kunne føre frie forhandlinger om arbeidstid.

- Rikslønnsnemndas kjennelse har i realiteten fratatt Legeforeningen retten til å inngå eller nekte å inngå tariffavtale som fraviker lovens arbeidstidsbestemmelser. Dette eksponerer medlemmene av Legeforeningen for diskriminering, idet andre arbeidstakere enn leger ikke kan påtvinges unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser uten fagforeningens samtykke, sa Hansteen.

Arbeidsretten er sammensatt av en fast dommer og seks tilkalte meddommere. Tre er jurister og fire er lekdommere som oppnevnes etter innstilling fra begge partene. Arbeidsretten er den øverste domstol på sitt fagfelt, og dommen kan ikke ankes.