2017

Ny borgerlig regjering må prioritere helse

Legeforeningens president gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren og forventer en tydeligere prioritering av helse i den neste fireårs-perioden. - Nå er det avgjørende at regjeringen viser evne og vilje til å styrke den offentlige helsetjenesten, sier president Marit Hermansen.
MaritKontorNær
- Helse må prioriteres de neste fire årene, sier Marit Hermansen. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

De borgerlige partiene – Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – fikk flertall og gikk seirende ut av mandagens stortingsvalg.

 - Legeforeningen vil være en konstruktiv samarbeidspartner for regjeringen og bidra til å løse utfordringene i en presset sektor. Vi ser frem til løpende dialog og et godt samarbeid for å finne helhetlige løsninger som står seg over tid, sier Hermansen.

Helse må prioriteres i ny regjeringsplattform

Valgkampen og flere befolkningsundersøkelser har vist at det er stor oppslutning om en sterk offentlig helsetjeneste i Norge. Samtidig står sektoren overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen må finne løsninger i tett dialog med fagfolkene som står nærmest pasienten. 

Legeforeningen vil peke på tre konkrete tiltak som vil sikre god kvalitet i pasientbehandlingen og ruste helsetjenesten for fremtiden: 

  • Den offentlige helsetjenesten må styrkes. Det skal ikke være størrelsen på lommeboken eller adressen man bor på som avgjør hvor god helsehjelp man får. Ressursene til helsetjenesten har stått på stedet hvil de ti siste årene. Norge må investere mer i den offentlige helsetjenesten dersom vi skal motvirke utviklingen mot en stadig større todeling. Sykehusene er i dag tvunget til å kutte i pasienttilbudet og effektivisere driften for å skape overskudd til nødvendige investeringer. Sist ut i rekken er Stavanger Universitetssykehus som må kutte sengeplasser for å finansiere nytt sykehus på Ullandhaug. Neste nasjonale sykehusplan må derfor også være en investeringsplan
  • Fastlegeordningen må styrkes. Samhandlingsreformen har overført en rekke oppgaver fra sykehusene til kommunene og fastlegene. Fastlegeordningen har lenge vært en suksess, men er nå under press. Kommuner over hele landet sliter med å rekruttere nok leger. Ordningen må evalueres og styrkes, med vekt på medisinske kjerneoppgaver og fastlegens koordinerende rolle. Antall fastlegehjemler må økes for å sikre mer tid til pasientene og tid til forskning og kvalitetsutvikling
  • Tillitskommisjon for samarbeid og dialog. Det kontinuerlige fokuset på økonomi og styringskrav har blitt for omfattende i offentlig sektor. Ulik virkelighetsoppfatning mellom fagmiljøene og toppledelsen i sykehusene er et tydelig faresignal. En ny regjering må nedsette en tillitskommisjon med alle partene i arbeidslivet for å bevare og videreutvikle den norske modellen. Mandatet må være soleklart: Å gi ansatte i offentlig sektor økt medbestemmelse, større tillit og mer ansvar. Erfaringene fra våre naboland har vist at det gir effektive tjenester av høy kvalitet og bedre pasientsikkerhet