2017

Oppfordret til tverrpolitisk dugnad

Legeforeningen sendte et tydelig signal til Stortingets helse- og omsorgskomité under høringen om neste års statsbudsjett: Partiene må finne sammen og forplikte seg til å løfte helsetjenesten ytterligere.
Samfunnspolitisk avdeling
26. oktober 2017
Marit-Christer-STB2018
Marit Hermansen og Christer Mjåset under høringen i Stortinget torsdag 26. oktober. FOTO: Julie Kalveland

Regjeringens forslag til helsebudsjett for 2018 er stramt. Sammenliknet med øvrige sektorer, vises det likevel en vilje til å prioritere helse.

Nødvendig taktskifte

Legeforeningen håper dette markerer et nødvendig taktskifte for helsetjenesten fremover. Kapasitets- og demografiutfordringer og et betydelig investeringsetterslep preger fremdeles sektoren.

Under statsbudsjetthøringen torsdag 23. oktober oppfordret Legeforeningen partiene i Helse- og omsorgskomiteen til å finne sammen. Foreningen ga komiteen tre innspill:

  • Det haster med en tydelig rekrutteringssatsning i fastlegeordningen. En evaluering av ordningen er bra, men man må også følge opp og gjennomføre en nasjonal satsing som sikrer likeverdig fastlegetilgang over hele landet
  • Det er behov for å opprette ytterligere 200 stillinger til leger i spesialisering (LIS1). Dette er en god, nødvendig og billig investering som sikrer kapasitet og leger med høy faglig og språklig kompetanse. Norge kan ikke fortsette å være avhengig av spesialister utdannet i utlandet
  • Sykehusbudsjettet vil bli krevende. I fjor endte budsjettforhandlingene med et ytterligere effektiviseringskutt på ca. en halv milliard. Dette var uklokt og sendte et uheldig signal til allerede hardt pressede sykehus. Sykehusene har ikke råd til å havne i den situasjonen igjen

Krever vilje til prioritering

Norge har vært i en krevende økonomisk omstillingsfase de siste årene. Helsetjenesten har tatt sitt ansvar gjennom kontinuerlig effektivisering over mange år. Korrigert for
befolkningsveksten, har ressursinnsatsen til spesialisthelsetjenesten stått på stedet hvil i løpet av de ti siste årene. Sykehusene har håndtert stramme rammer ved å øke produktiviteten.

Tilsvarende har primærhelsetjenesten håndtert stramme budsjetter, til tross for flere og sykere pasienter. Mange kommuner opplever nå store utfordringer med å rekruttere fastleger til befolkningen.

Skal sykehusene og kommunene kunne leve opp til politikernes felles ambisjon om helsetjenester i verdensklasse, må ressursene til helsesektoren prioriteres tilsvarende høyt fremover.

Legeforeningen stilte med følgende delegasjon under høringen: President Marit Hermansen og visepresident Christer Mjåset.

Notatet til komiteen kan lastes ned fra høyre side.