Sykehuskonflikten til Arbeidsretten

- Rikslønnsnemndas kjennelse kan ikke bli stående, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.
28956306214_a2ccd75678_k
TAR SAKEN TIL ARBEIDSRETTEN: Forhandlingsleder Rune Frøyland. Foto: Akademikerne

- Rikslønnsnemnda har gått lenger enn det den har myndighet til etter loven. Det er det vi nå skal prøve for Arbeidsretten, sier Frøyland.

Regjeringen avsluttet i fjor historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemndas kjennelse i februar videreførte den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Akademikerne reagerte sterkt på nemndas kjennelse og mener den vil få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

- Unntak fra loven forutsetter enighet mellom partene. Nemndas kjennelse setter i realiteten dette til side. Ingen arbeidstakerorganisasjoner vil i fremtiden avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser dersom man kan bli tvunget til å videreføre unntakene, sier Frøyland.

Rikslønnsnemndas kjennelse har gitt arbeidsgiver vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, en myndighet som eksklusivt er gitt fagforeningene.

– Dette gjelder nå også i situasjoner der vi som fagforening ikke kan stå inne for at unntakene er forsvarlige. Kjennelsen reiser i tillegg viktige prinsipielle spørsmål i lys av Norges internasjonale forpliktelser, sier Frøyland.

Arbeidstakersiden står samlet i oppfatningen om at et reelt kollektivt vern er helt avgjørende når man avtaler arbeidstidsordninger utover arbeidsmiljølovens grenser. Spekter har satt det kollektive vernet på spill.

- Vi tar kjennelsen til Arbeidsretten for å styre kursen tilbake til et moderne, fleksibelt og velorganisert arbeidsliv basert på samarbeid og enighet i tråd med den norske modellen. Lovverket må legge til rette for gode lokale tilpasninger og løsninger, ikke det motsatte, sier Rune Frøyland.

Stevningen kan lastes ned fra høyre side.

Se også hjemmesiden til Akademikerne.