2018

Dette betyr den nye tariffavtalen for leger i sykehus

Natt til onsdag 24. januar signerte Legeforeningen og Spekter protokoll som satte endelig punktum for hovedoppgjøret 2016. Men hva er egentlig avtalt? Hva innebærer enigheten for leger i sykehus?
130124-Spesialiststruktur
I den nye tariffavtalen er det fastsatt at arbeidsplaner for leger skal settes opp og rullere etter et fast mønster, basert på antall leger i vaktsjiktet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rullerende planer – kollektivt vern

Det er nå fastsatt i tariffavtalen at arbeidsplaner for leger skal settes opp og rullere etter et fast mønster, basert på antall leger i vaktsjiktet. Dette er i tråd med gjeldende praksis på de fleste sykehus.

Enigheten innebærer at kalenderplaner, årsplaner eller annen alternativ planleggingsmetodikk bare kan innføres dersom partene lokalt er enige om det. Slik lokal enighet kan enten reguleres i B-del, særavtale eller ved at partene lokalt blir enige om alternativ arbeidstidsplanlegging for konkrete arbeidsplaner.

De såkalte vernebestemmelsene, med mulighet til å planlegge med arbeidstid inntil 60 timer pr uke og 19 timer i strekk, er uendret. Muligheten for å avtale videre grenser lokalt er også videreført.

Langtidsfravær

Ved fravær over 8 uker, åpner avtalen for at arbeidsgiver kan sette opp en ny rullerende plan basert på antall tilgjengelige leger. Det innebærer at dersom det normalt er 12 leger i vaktsjiktet, og en lege skal ha 4 måneder utdanningspermisjon, kan arbeidsgiver legge om planen til en 11-delt plan i fraværsperioden.

Sommerferieavvikling

Sommerferien er ofte en utfordrende og vaktintensiv periode i sykehus. Legeforeningen har vært opptatt av tilstrekkelig vern mot uforsvarlige arbeidstidsordninger og for stor vaktbelastning om sommeren. Mange steder har man velfungerende lokale løsninger. Avtalen er ikke til hinder for at slike kan videreføres, men lager nye minimumskrav til såkalte sommerplaner (hjelpeplaner).

Den nye avtalen åpner for ulike løsninger for sommerferieperioden:

  1. Rullerende planer kan videreføres kombinert med at arbeidsgiver leier inn vikarer der det er mulig
  2. Rullerende planer kan videreføres kombinert med bruk av overtid (vakansvakter) for å dekke de ledige vaktene
  3. Partene lokalt kan avtale hvordan sommerferieavviklingen skal organiseres og honoreres
  4. Arbeidsgiver kan planlegge sommerferien med sommerplaner som beskrevet i protokollen

Avtalen åpner for sommerplaner, som er et unntak fra prinsippet om rullerende planer om sommeren, på visse vilkår. Sommerplanen kan settes opp for maksimalt 10 uker innenfor hovedferieperioden, 1. juni til og med 30. september. Det maksimale ukeantallet begrenser også perioden for gjennomsnittsberegning. Sommerplanen skal være klar og varslet 8 uker før den innføres. Den ordinære, rullerende planen gjenopptas når sommerplan-perioden er over.

Det er avtalt to satser som skal kompensere for ekstra arbeidsbelastning om sommeren. Dersom legen får flere vakttimer om sommeren enn resten av året innenfor samme timetall som ellers, får vedkommende 0,08 % av basislønn i vakttillegg. Dersom legen inngår avtale om flere UTA-timer (uavtalt utvidet arbeidstid) om sommeren, får vedkommende 0,12 % av basislønn for disse timene. Vakttillegg kommer ikke i tillegg til disse satsene.

For enkelthetens skyld kan dette illustreres med følgende eksempler:

  • Total-timetallet i sommerplanen er det samme som i planen resten av året, men det er satt opp flere timer med vakt. Det gis da en særskilt honorering for økningen i vakttimer, med 0,08 % (av basislønn) /time. Vakttillegg kommer ikke i tillegg. Gitt at vanlig tjenesteplan er 40 timer/uke, hvorav 10 timer er vakt, og sommerplan er på 40 timer, hvorav 15 timer er vakt, vil dette generere 5 timer med 0,08 honorering.
  • Total-timetallet i sommerplanen er høyere enn i vanlig tjenesteplan. Det gis da en særskilt honorering for økning i total-timetall med minimum 0, 12% /time. Gitt av vanlig tjenesteplan er 40 timer, og sommerplan er 45 utløser dette 5 timer med minimum 0,12 honorering. Vakttillegg kommer ikke i tillegg for disse timene.
  • Opprinnelig tjenesteplan på 40 timer, hvorav 10 timer vakt, ny tjenesteplan 45 timer, hvorav 18 timer vakt. Dette gir 5 timer med minimum 0,12 honorering (45-40), og i tillegg 3 timer med 0,08 honorering (8 timer økt vakt, hvorav 5 allerede er honorert med 0,12, da gjenstår 3 timer som skal honoreres med 0,08).

Partene er enige om å evaluere sommerferieavviklingen 2018 og 2019. Legeforeningen vil følge dette tett, med særlig oppmerksomhet på arbeidsbelastning og arbeidsmiljøkonsekvenser.

Vaktfritak for gravide i siste trimester

Avtalen gir kvinner som ammer en mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9 timer. Eventuelt lønnstap som følge av dette kompenseres ikke.

For gravide leger i de tre siste måneder av svangerskapet, gir avtalen rett til vaktfritak og til å ha en tjenesteplan med kun dagarbeidstid oppad begrenset til 38 timer. Gravide som fritas i medhold av bestemmelsen, beholder full lønn.

Gjennomstrømmingsstillinger for gruppe 1-tjeneste i 4-6 års stillinger

Leger som er ansatt i 4-6 års stillinger etter gammel ordning – før innføringen av faste stillinger for leger i spesialisering – har opplevd utfordringer med å få gruppe 1-tjeneste på grunn av manglende hjemmel for midlertidig ansettelse i tariffavtalen (midlertidig ansettelse i gjennomstrømningsstillinger forutsetter i tariffavtalen at vedkommende har et fast ansettelsesforhold som lege i spesialisering). Partene er nå enige om at leger i 4-6 års stillinger kan ansettes midlertidig på annet sykehus for å gjennomføre gruppe 1-tjeneste, og at de har krav på tjeneste tilsvarende det behov enkelte har for gruppe 1-tjeneste.

Utdanningspermisjon

Legeforeningen og Spekter har hatt ulik oppfatning av hvordan deltidsansattes opptjening til utdanningspermisjon (overlegepermisjon) skal beregnes. Det er nå avtalt at deltidsansatte opptjener rett til utdanningspermisjon på samme måte som heltidsansatte, og at legen tar ut permisjon i den stillingsbrøk vedkommende har på permisjonstidspunktet. Det betyr at en som er ansatt i 50 % stilling får rett til utdanningspermisjon senest etter 4 år og 8 måneder, med krav på 4 måneders permisjon i sin 50 % stilling.

Protokollene er vedlagt (PDF).