2018

Enighet med KS om særavtalen

- Til tross for krevende forhandlinger, har vi fått på plass viktige tiltak som kommer medlemmene våre til gode, sier president Marit Hermansen.
30. april 2018
preview_COLOURBOX2039111
ENIGHET MELLOM KS OG LEGEFORENINGEN OM SÆRAVTALEN. Illustrasjonsfoto: Colorbox

Partene har også forpliktet seg til å etablere arbeidstidsmodeller for legevakt som tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid. Legeforeningen mener dette arbeidet blir avgjørende for å sikre forsvarlige legevaktordninger og bedre rekrutteringen.

Enighet etter lang prosess

KS og Legeforeningen ble denne uken enige om ny særavtale, som regulerer blant annet samfunnsmedisin, legevakt og turnuslegers arbeidsforhold. Forhandlingene om særavtalen ble i fjor brutt og gikk til nemndsbehandling. Ny avtale ble fastsatt av nemnda med virketid fra 1. januar, 2018 til 30. april, 2018.

Legeforeningen mener at det er nødvendig å utvikle særavtalen siden fastlegeordningen er under et så stort press. Derfor ble det satt kort virketid for ny avtale. En rekke undersøkelser og kartlegginger bekrefter at fastlegeordningen har store problemer med arbeidsbelastning og rekruttering.

Jobber for forsvarlige arbeidstidsordninger

- Vi har i våre krav lagt frem en rekke strakstiltak. Målet har vært å ivareta leger med særlig stor vaktbelastning og styrke sosiale rettigheter for gravide, sier Hermansen.

Legeforeningen har fått gjennomslag for flere konkrete endringer i avtalen. I tillegg har partene forpliktet seg til umiddelbart å begynne arbeidet med å kartlegge arbeidstid og belastning på legevakt. Partene skal også utforme nye arbeidstidsmodeller som tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid, samt behovet for arbeidsfri etter legevakt.

- Det må optimisme inn i ordningen. Vi vet at legevakt spiller en avgjørende rolle for den totale arbeidsbelastningen. Nå må vi i løpet av avtaleperioden finne de riktige løsningene som gjør arbeidshverdagen mer håndterlig, sier Hermansen.

Turnusleger og LiS1 skal følges opp

Det har også vært viktig for Legeforeningen at turnuslegene/LiS1 følges opp på en god måte i kommunene. KS og Legeforeningen har derfor avtalt å utarbeide en egen veileder for disse gruppene. Partene er enige om å kartlegge arbeidssituasjonen til turnuslegene/LiS1, og at det skal utformes og legges frem forslag til tiltak innen mai 2019.

- God kunnskap om de faktiske arbeidsforholdene blir viktig når avtalen skal tilpasses nye spesialitetsregler. Ikke minst er det viktig for å kunne styrke rettighetene til turnuslegene og LiS1 i kommunene, sier Hermansen.

Viktige endringer i særavtalen

  • Gravide får rett til å opprettholde beredskapsgodtgjørelse/lønn ved vaktfritak i siste trimester

  • I vaktklasse 1, der mange av legene har en særlig stor legevaktbelastning, økes satsene for beredskapsgodtgjøring med ytterligere 33 prosent. Satsene for vaktklasse 1 har dermed økt med 43 % i forhold til særavtalen som gjaldt frem til 30. desember 2017

  • For øvrige vaktklasser kan partene lokalt avtale lønnsfastsetting i legevakter med tilstedeværelse

Den nye særavtalen gjelder fra 1.mai 2018 og til 31. januar 2019. Virketidspunktet for de nye økonomiske reguleringene er 1. januar 2019. Konkret følger det av de enkelte bestemmelser hvilke satser som først gjelder fra dette tidspunktet.

Mer utfyllende informasjon om oppgjøret vil straks sendes ut som medlemsbrev. Ny avtaletekst er tilgjengelig for nedlastning.