2018

Enighet mellom Spekter og Legeforeningen

Partene ble enige om Legeforeningens sentrale overenskomst - A2. Nå blir det lokale B-delsforhandlinger på hvert helseforetak, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.
Marit Hermansen og Sylvia Brustad
SPEKTER OG LEGEFORENINGEN ER ENIGE OM A2. Foto: Legeforeningen

Partene har avtalt at det skal forhandles lokalt for alle medlemsgrupper på det enkelte helseforetak/sykehus. Lokale forhandlinger vil omfatte både tekstlige elementer i tariffavtalen og lønnsoppgjør.

Lokale forhandlinger kan starte umiddelbart. Frist for å be om bistand fra sentrale parter er satt til 25. mai. Frist for avslutning av lokale forhandlinger med bistand er 8. juni. Avsluttende, sentrale forhandlinger vil bli gjennomført 13.-14. juni.

Partene er enige om følgende

  • Virkningstidspunkt for oppgjøret er 1. januar 2018, med mindre partene lokalt blir enige om annet
  • Minimumslønn og doktorgradstillegg fastsettes lokalt. Eksisterende minimumslønnsnivåer i A2 legges til grunn som utgangspunkt for de lokale forhandlingene
  • Leger som disputerer for ph.d-grad innvilges 14 dager permisjon med lønn for forberedelse til disputasen
  • Stillinger for medisinstudent med lisens skal som hovedregel lyses ut, og tillitsvalgtes involvering i slike ansettelser er presisert
  • Det er fastslått at nødvendige opplæringsvakter for medisinstudenter lønnes fra arbeidsgiver
  • Partene understreker betydningen av at partene lokalet drøfter aktuelle seniorpolitiske virkemidler

Det er enighet om at to temaer blir utestående til de avsluttende forhandlingene

  1. Partene lokalt skal der hvor det praktiseres passiv tilstedevakt gjennomgå behovet for konsekvenser for bortfall forut for de lokale B-delsforhandlingene, og rapportere dette til de sentrale parter innen utgangen av mai måned. Det legges opp til partsarbeid sentralt forut for avsluttende sentrale forhandlinger
  2. Avsetning til utdanningsfond III, hvor arbeidsgiver har krevd bestemmelsen fjernet og lagt til det enkelte helseforetak