2018

Høy arbeidsbelastning og lav medvirkning

Legeforeningens medlemsundersøkelse i sykehus viser at leger opplever høy arbeidsbelastning og mindre mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon sammenlignet med andre arbeidstagere.
MaritKontor2
NØKKEL: - Involvering, medvirkning og medbestemmelse er nøkkelen til suksess og god pasientbehandling, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

Undersøkelsen ble offentliggjort under Dagens Medisins fagseminar om samarbeid i sykehus onsdag 23. mai.

President Marit Hermansen mener økt kontroll og ensidig styring ofte går på bekostning av tillit og samarbeid.

Dysfunksjonell organisering

- Svarene gjenspeiler problemer som i stor grad kommer av dårlige rammevilkår og dysfunksjonell organisering. Sykehusstreiken avdekket og forsterket en grunnleggende mangel på tillit mellom ledelse og ansatte. Selv om konflikten er løst, er det fortsatt mye frustrasjon og bekymring i norske sykehus, sier Hermansen.

Til tross for variasjon mellom sykehus, er opplevelsen av medbestemmelse for sykehuslegene gjennomgående lav i undersøkelsen. Det er yngre leger som vurderer dette mest negativt. Undersøkelsen viser også at leger ved små sykehus opplever større grad av åpenhet og påvirkningsmuligheter på egen arbeidsplass.

Engasjerte og motiverte sykehusleger

Presidenten trekker også frem de positive svarene i undersøkelsen, som viser at sykehuslegene har sterkt engasjement, høy motivasjon og opplever arbeidet som meningsfullt.

- Møte med mennesker i ulike situasjoner og faser i livet, er en viktig kilde til legers sterke faglige engasjement. Det er en viktig del av vår identitet, både som yrkesutøvere og personer. Det er derfor gledelig at de presenterte funnene bekrefter dette, sier Hermansen.

- Politikerne bærer det største ansvaret

Medlemsundersøkelsen bekrefter også Legeforeningens argumenter for stedlig ledelse i sykehushverdagen. Der hvor det er stedlig sykehus- eller avdelingsledelse, opplever sykehuslegene en mer positiv arbeidssituasjon.

Hermansen er glad for at undersøkelsen viser at de lokale samarbeidsrelasjonene er gode. Samtidig peker hun på noen grunnleggende forhold som må på plass for å sikre bedre arbeidsforhold i sykehusene.

- Involvering, medvirkning og medbestemmelse er nøkkelen til suksess og god pasientbehandling. Sykehusleger må få større mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon. Pasientnære ledere må få økt beslutningsmyndighet. Politikerne bærer det største ansvaret. De må stanse nedskjæringene og øke investeringene dersom vi skal ruste de offentlige sykehusene for fremtiden, poengterer Marit Hermansen.  

Medlemsundersøkelsen om arbeidsforhold i sykehus er gjennomført av rådgivningsselskapet Rambøll på vegne av Legeforeningen. 42 prosent av sykehuslegene har svart. Rapporten om undersøkelsen er vedlagt.