2018

IA-avtalen er klar

Ordningen med utvidet egenmelding er videreført i avtalen. Partene understreker betydningen av at denne tas i bruk for å unngå unødvendig belastning av helsevesenet.
Vilde Baugstø
18. desember 2018
Kari Sollien og Anniken Hauglie foto: akademikerne
Leder i Akademikerne Kari Sollien sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter signering av IA-avtalen. FOTO: Akademikerne.

Tirsdag signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale for de neste fire årene.

Legeforeningen er glad for utfallet av IA-forhandlingene, der regjeringen blant annet forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Dette understreker også Kari Sollien, leder i hovedorganisasjonen Akademikerne.

- For oss har det stått helt sentralt å sikre dagens sykelønnsordning, og det har vi fått til. Trygghet og økonomisk sikkerhet dersom man blir syk er viktig for alle, og særlig for dem med dårlig økonomi fra før, sier Sollien.

Egenmelding belaster helsevesenet mindre
Målet med IA-samarbeidet er et mer inkluderende arbeidsliv, i et samarbeid mellom myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Hovedmålet med dagens avtale er å redusere sykefraværet, hindre frafall, sørge for at flere med redusert funksjonsevne er i arbeid og sørge for at seniorer står lenger i jobb.

Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale frem til i dag, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven. Det åpner for en tettere dialog mellom ansatt og leder under sykdom, og belaster helsevesenet i mindre grad.

Fastlegene viktig
Fastlegene viktige rolle i sykemeldingsarbeidet blir trukket frem som et av flere tiltak for å nå målene i avtalen.

- Ett av tiltakene er å la Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), utvikle og teste et nytt kurs for fastlegene. Kurset vil ta utgangspunkt i eksisterende veiledningsmateriell og legens egen sykemeldingspraksis. Dette vil kunne bidra med en enda mer treffsikker sykemeldingspraksis, sier Sollien.

Forebygging på arbeidsplassene
Også forebyggende arbeid blir lagt vekt på i den nye avtalen.

- Avtalen flytter innsatsen fra reparasjon til forebygging. Ledelse, trivsel, faglig utvikling, arbeidspress og omstillinger har stor betydning for om folk blir sykemeldte eller forsvinner ut av arbeidslivet. Akademikerne har lenge jobbet for bedre forebygging på arbeidsplassene, og jeg vil si at avtalen er et gjennombrudd for denne tankegangen, sier Sollien.