Ny inntekts- og kostnadsundersøkelse for fastleger

Legeforeningen, KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Legeregnskap og SSB.
fastlegekontor
INNTEKTS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSEN ER KLAR. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

Den nye inntekts- og kostnadsundersøkelsen (IKU) måler utviklingen fra 2012 til 2016. Behovet for oppdaterte tall har vært stort siden den forrige undersøkelsen ble gjennomført for regnskapsåret 2012.

Undersøkelsen sammenligner utviklingen i driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat fra 2012 til 2016. Kort oppsummert viser undersøkelsen en økning i driftsresultat på 12,8 prosent, mens forhandlingsresultatene i samme periode var på 12,3 prosent.

Finansiering i utakt med økt antall oppgaver

Når man setter resultatet av IKU-en opp mot Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse, er det tydelig at den betydelig økte arbeidstiden ikke har gitt tilsvarende økte inntekter. Det er med andre ord dokumentert at finansieringen ikke har fulgt utviklingen i antall oppgaver og forventninger.

Undersøkelsen fanger heller ikke opp investeringer og kostnader fastlegene har måttet velge bort. Dette er investeringer til mer hjelpepersonell, mer hensiktsmessige lokaler, midler til egen pensjon og investeringer i nødvendig utstyr. Her er det behov for ytterligere utredning.

 

Driftsinntekter

Driftskostnader

Driftsresultat

Listelengde

2016

2 070 905

844 238

1 226 667

1 116

2012

1 859 828

772 249

1 087 580

1 158

Endring i kr

211 077

71 989

139 087

-42

%-vis endring

11,3 %

9,3 %

12,8 %

 

Inntekts- og kostnadsundersøkelsen vil, sammen med tidsbruksundersøkelsen, takstbruksundersøkelsen og annen relevant dokumentasjon, inngå i grunnlaget for Normaltarifforhandlingen som er planlagt sluttført innen 26. juni.

Mer om undersøkelsen

Årets undersøkelse er blitt gjennomført av regnskapsfirmaet Legeregnskap, mens Statistisk Sentralbyrå (SSB) har hatt en rådgivende funksjon. Totalt 606 av Legeregnskaps 708 næringsdrivende fastleger har gitt aksept til at deres statistikk fra 2012 og 2016 kan benyttes i undersøkelsen.

Av disse inngikk 532 regnskap i utvalget for 2016 som er vurdert som representativt med hensyn til kjønn, alder, listestørrelse, geografi og spesialiststatus.

Leseveiledning for rapporten

Rapporten er vurdert representativ for utvalgene på henholdsvis 532 regnskap (for 2016) og 316 regnskap (for 2012). Disse presenteres i henholdsvis rapportens tabell 4 og tabell 7D og er grunnlagsdataene for undersøkelsens konklusjoner.

Tabell 5 gir nærmere informasjon om de enkelte kostnadspostene, basert på næringsoppgaven. Her er det kolonnen for 2016 med 532 respondenter og kolonnen for 2012 med 316 respondenter som er benyttet. De fleste fastlegepraksiser er organisert i gruppepraksis med et kostnadsfellesskap, slik at de fleste kostnadene er samlet i posten "Leie av lokaler, lys og varme".

IKU-en er tilgjengelig for nedlastning.