2018

Oppstart av forhandlingene om Normaltariffen

- Utfordringene for fastlegeordningen vokser seg stadig større. Legeforeningen krever handlekraft for å snu utviklingen, sier president Marit Hermansen.
MaritKontorNær
KREVER HANDLING UNDER ÅRETS FORHANDLINGER OM NORMALTARIFFEN. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Legeforeningen møtte mandag 14. mai statens delegasjon for å overrekke sine krav i forbindelse med forhandlingene om Normaltariffen. Årets forhandlinger gjennomføres med de store rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen som bakteppe.

Normtallet må ned

Fastlegeordningen er som kjent under press, med en rekrutteringskrise som tiltar i styrke. Økt oppgaveportefølje og tyngre arbeidsbelastning de siste årene har ikke blitt fulgt opp godt nok. Manglende finansering og svekkede rammevilkår har bidratt til at ordningen i dag er i en alvorlig situasjon.

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse slo i tillegg fast at fastlegenes arbeidstid har økt dramatisk. En gjennomsnittlig arbeidsuke for fastleger er nå på 55,6 timer, inklusive legevakt.

- Legeforeningen krever derfor at normtallet for fastlegenes listestørrelse må reduseres. Med tanke på de store endringene i ordningen de siste årene, er et normtall på 1500 pasienter på listen altfor høyt, sier Hermansen.

Å redusere normtallet er et avgjørende strakstiltak, både for å skape en håndterlig arbeidshverdag og bedre rammevilkårene for landets fastleger.

Må ha rom for modernisering og videreutvikling i avtalepraksis

Avtalespesialistene utgjør en viktig desentralisert spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Legeforeningen mener den økonomiske utviklingen i avtalepraksis må gi rom for en fortsatt modernisering og utvikling.

Investeringer i avansert utstyr, god bemanning og muligheten til å ha hensiktsmessige lokaler er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle pasientbehandlingen.

Om Normaltariffen

Normaltariffen er en avtale som tar for seg økonomiske vilkår for allmennleger/spesialister i allmennmedisin med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis.

Avtalen forhandles årlig mellom Legeforeningen på den ene siden og staten med forhandlingsleder fra helse- og omsorgsdepartementet, finansdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden.

Fra Legeforeningen møtte president og forhandlingsleder Marit Hermansen, Tom Ole Øren (Af), Nils Kristian Klev (Af), Kirsten Rokstad (Af), Frøydis Olafsen (PSL), Sverre Dølvik (PSL), Ole Johan Bakke (LSA), Lars Duvaland (Avdelingen for jus og arbeidsliv) og Pål Alm-Kruse (Avdelingen for jus og arbeidsliv).

Første forhandlingsmøte er avtalt til 4. juni. Siste forhandlingsdag er foreløpig satt til 18. juni.