Sykehusplan under lupen

Med den nye nasjonale helse- og sykehusplanen som bakteppe, diskuterte landsstyret samarbeid og fremtidig utvikling av sykehusene på landsstyremøtets andre dag.
Store og små sykehus-Jon Helle
SENTRALISERENDE TYNGDEKRAFT: Jon Helle etterlyste "nøklene" til gode livsvilkår også for de små og mellomstore sykehusene. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

Overlegeforeningens leder, Jon Helle, inntok talerstolen som første innleder til debatten. Of-lederen startet med å peke på tidens melodi.

- Den har en sentraliserende tyngdekraft. Med verdensbrillene på, er sentralisering og urbanisering en global megatrend. I Norge ser vi kommunesammenslåing, regionreform og politireformen for å nevne noe, sa Helle.

Helle trakk frem landsstyrevedtaket fra 2015 i Trondheim og stilte to grunnleggende spørsmål til refleksjon for den kommende debatten.

- Hvor er vi nå? Hvem har nøklene til gode livsvilkår også for de små og mellomstore sykehusene? Jeg ser fram til debatten både i dag og senere om hvilke nøkler som skal brukes for åpne dørene for små og mellomstore sykehus.

Suksesshistorie fra Vestlandet

Landsstyret fikk høre en suksesshistorie fra Vestlandet, når neste innleder fortalte hvordan Haukeland og Voss sykehus hadde lykkes med oppgaveoverføring. Olav Lødemel er assisterende direktør ved Voss sjukehus og delte sine praktiske erfaringer om ledelse og
samarbeid mellom de to sykehusene.

Den påtroppende direktøren understreket betydningen av gode systemer og samarbeid for å sikre god oppgaveoverføring og rekruttering mellom Haukeland og Voss.

- Vi har hatt en lokalsykehusstrategi siden 2005. Skriftlige avtaler om utveksling av personell er viktig. Det handler om tillit mellom fagmiljøene på Voss og Haukeland. Jeg ønsker meg ansatte som kan jobbe begge steder, sa Lødemel.

En byråkrats bekjennelser

Siste innleder på programmet, Andreas Moan, var en av hovedarkitektene bak den nåværende sykehusplanen. Som spesialrådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet var han svært delaktig i utformingen av planen og skisserte hvordan store og små sykehus skulle jobbe sammen.

Moan delte sine erfaringer fra det omfattende arbeidet bak Norges første nasjonale sykehusplan. Han trakk frem tanken om «sykehus i team» og et førende spørsmål for arbeidet med planen.

- Hvorfor samler vi ikke kompetanse rundt pasientene i stedet for å sende de mellom oss? Sykehusene er nødt til å samarbeide, fordi pasientene trenger det. Samarbeid på tvers har også potensial til å være bra for fagfolkene, poengterte Moan.

Erfaringer fra sykehuskorridorene

Arbeidet med den neste nasjonale helse- og sykehusplanen begynner i år og skal vedtas av Stortinget neste år. Den skal være gjeldende for perioden 2019 til 2022. Planen vil legge overordnede føringer for hvordan spesialisthelsetjenesten organiseres og driftes de neste fire årene.

Landsstyret har satt temaet på dagsorden for å utvikle Legeforeningens innspill til den nye planen. Innlederne fikk høre engasjerte delegater fra talerstolen, som delte sine erfaringer fra hele sykehus-Norge og kom med innspill til hva som bør vektlegges i den neste fireårsperioden.

En gjennomgående tilbakemelding fra delegatene på talerstolen var betydningen av mer forpliktende samarbeid mellom store og små sykehus, klare avtaler for oppgaveoverføring og utveksling av personell, reell stedlig ledelse og bevaring av fagmiljø ved mindre sykehus.