2019

Fastlegeordningen evaluert: - Nå haster det med tiltak

– Vi kan ikke fortsette å ha fastlegeordningen på drypp. Nå må det komme et løft – og det må være i milliardklassen. Dette ansvaret må regjeringen ta, sier president Marit Hermansen.

EY og Vista Analyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført evalueringen av fastlegeordningen. Evalueringen ble bestilt fordi stadig flere fastleger melder om økende arbeidspress og mange kommuner melder om store utfordringer med å beholde og rekruttere fastleger. Evalueringene ble presentert hos Helsedirektoratet onsdag ettermiddag denne uken.

Uhåndterbar arbeidssituasjon

– Rapporten konkluderer med at arbeidsbelastningen er for stor – og bruker faktisk ordet uhåndterbar. Altfor mange erfarne fastleger forteller at de vurderer et annet legeyrke. Samtidig ser vi at unge leger etterlyser sosial, økonomisk og faglig trygghet. De ber om et godt nok utviklet sikkerhetsnett som gir dem muligheten til å få familieliv og jobb til å gå i hop, sier Hermansen og utdyper:

– Legeforeningen har i årevis stått på barrikadene for fastlegeordningen og situasjonen som vi har beskrevet i vår utviklingsplan får vi fullt ut bekreftet i dag. EY slår fast at ordningen er underfinansiert. Nå er det ikke lenger noen tvil, vi må få på plass en forpliktende økonomisk opptrappingsplan.

Legeforeningens utviklingsplan lister opp 10 viktige strakstiltak. Tiltakene skal sikre at:

  • De erfarne fastlegene blir i yrket – gjennom bedre rammevilkår, kortere lister og mer tid til pasientene
  • Vi utdanner og får på plass nye fastleger – gjennom flere utdanningsstillinger (ALIS), lettere inngang til yrket og mer økonomisk og sosial trygghet
  • Finansieringen av fastlegeordningen styrkes

Pasientene ønsker mer tid

I tillegg til evalueringen ble det også bestilt en brukererfaringsundersøkelse om innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen. Den er utført av Folkehelseinstituttet.

– Både evalueringen og Folkehelseinstituttets rapport om brukererfaringer viser, nok en gang, at befolkningen holder fastlegen høyt. Dette er en tjeneste som kommer både samfunnet og pasientene til gode. Så ser vi at pasientene ønsker mer tid og bedre tilgjengelighet for å møte fastlegen. Og mer tid til pasientene ønsker selvfølgelig også fastlegene, sier Marit Hermansen. 

Må skape håp og optimisme

Helseminister Bent Høie mottok evalueringen fra EY.

– Jeg er glad for at vi nå har fått en bred og grundig evaluering av fastlegeordningen. Evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid. At arbeidsbelastningen har økt, og at flere leger nå opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier helseminister Bent Høie.

– Evalueringen viser at det haster med tiltak. Regjeringen har allerede satt inn flere tiltak for å forbedre og stabilisere fastlegeordningen. I årets budsjett har vi bevilget til sammen 218,5 millioner kroner til blant annet å øke rekrutteringen og å prøve ut nye arbeidsformer og digitale verktøy. Vi vil også ta mer langsiktige grep. Regjeringen vil, i samarbeid med Legeforeningen og KS, følge opp evalueringen og brukerundersøkelsen med en egen handlingsplan for fastlegeordningen, sier Høie.

- Dere må få unge leger, som sitter på gjerdet, til å velge fastlegeyrket. Dere må få erfarne fastleger til å bli. Det må skapes håp og optimisme for fastlegeordningen – nå. For det vi har fått vite i rapporten, er at dette haster mer enn noen gang, understreker Marit Hermansen.

Les hele evalueringen 

Les brukerundersøkelsen om fastlegeordningen

Les Legeforeningens utviklingsplan