2020

Råd om ansattes utenlandsreiser

Flere helseforetak ber sine ansatte om ikke å reise ut av Norge. Dette gjelder også "gule områder" i Norden. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter og plikter du har i en slik situasjon.
Samfunnspolitisk avdeling
8. august 2020
Illustrasjonsfoto - Utenlandsreiser
FRARÅDER UTENLANDSREISER: Ler mer om dine plikter og rettigheter som ansatt Illutrasjonsfoto: Colourbox.com

Covid-19-forskriften, som forbød helsepersonell å reise til utlandet, ble opphevet 7. mai 2020. Myndighetene fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Flere helseforetak ber sine ansatte om ikke å reise til utlandet.  

Rettslig sett kan ikke arbeidsgiver forby sine ansatte å dra til utlandet. Legeforeningen mener likevel at leger bør tilstrebe å forholde seg til gjeldende retningslinjer. 

Arbeidsgiver bærer etter Legeforeningens syn et eget ansvar når man velger å gi slike føringer, blant annet til å erstatte visse utgifter.

Les mer om dette nedenfor. 
 
Viktig å ha dialog med arbeidsgiver 
I enkelte tilfeller kan det foreligge behov for å reise utenlands. For eksempel kan en utenlandsreise være nødvendig for å få medisinsk behandling eller møte nær familie. I disse situasjonene er det viktig at arbeidstaker har dialog med arbeidsgiver om reisen og om hvordan man ser for seg å gjennomføre en eventuell karantene. Du kan be om bistand fra tillitsvalgt i denne dialogen.

Avvikling av ferie/permisjon i forbindelse med reisen og karantene bør avklares med arbeidsgiver på forhånd. 

Hva er dine plikter og rettigheter?
Selv om det ikke er ulovlig å dra til utlandet, vil en utenlandsreise kunne medføre konsekvenser for deg som arbeidstaker. 

Under kan du lese en oversikt over hva som gjelder i hvilke situasjoner:

Du reiser til et rødt land og må i karantene 
Hvis arbeidstaker velger å reise til et rødt land/område med karanteneplikt, er det arbeidstakers ansvar å sørge for at karantenen avvikles uten at dette går utover arbeidsgiver. Det er viktig å ha dialog med arbeidsgiver om hvordan karantenen i så fall skal gjennomføres.
 
Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger under karantenen.  
 
Dersom en ansatt ikke møter på jobb etter ferie, som følge av selvpåført karantene, vil arbeidsgiver kunne stille spørsmål ved om den ansatte har brutt arbeidsavtalen, og om det er grunnlag for reaksjoner.

De regionale helseforetakene har lagt til grunn at slik selvpåført karantene skal gjennomføres som ulønnet permisjon hvis det ikke er feriedager til gode.

Du reiser til et gult land/område som blir rødt og må i karantene 

Leger som reiser til et gult land/område (tidligere grønt) som blir rødt, må i karantene. Dette fraværet vil være gyldig og ikke utgjøre et brudd på arbeidsavtalen. Legen vil ha rett til sykepenger under karantenen og ha rett til full lønn fra arbeidsgiver i karanteneperioden.

Du reiser til et gult land/område som forblir gult og forbys å arbeide 

Dersom den ansatte reiser til et gult land (tidligere grønt), som forblir gult, og arbeidsgiver velger å ilegge den ansatte forbud mot å arbeide, må arbeidsgiver utbetale full lønn i denne perioden.

Ikke rett til ny ferie når den ansatte avlyser utenlandsreisen  

Arbeidsgiver​ skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferien, og hovedregelen er at dette skal gjøres to måneder på forhånd. Kun sykdom eller utforutsette behov for arbeidskraft fra arbeidsgivers side gir grunnlag for endring av fastsatt ferie. Arbeidstaker har altså ikke rett til å flytte ferien til et senere tidspunkt – med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at den ansatte får jobbe i ferieperioden og at ferien utsettes.

Har den ansatte rett til erstatning for utgifter i forbindelse med en avlyst utenlandsreise?

Det rettslige svaret på dette spørsmålet er ikke helt klart. Legeforeningen mener at det er rimelig at arbeidsgiver må bære de økonomiske kostnadene knyttet til avbestilling av en ferie bestilt før arbeidsgiver kom med rådet om ikke å dra til utlandet og mens landet/området var grønt. Det er også i tråd med prinsippet i ferieloven § 6 om at arbeidsgiver erstatter utgifter som følge av at ferie ikke kan avvikles. Inntil videre må den enkelte ansatte kontakte sin leder, og få en skriftlig bekreftelse på at påløpte utgifter dekkes av arbeidsgiver for å være trygg på å få merutgifter refundert. Dette vil ev. bare gjelde utgifter som ikke dekkes av ditt eget forsikringsselskap.

Slik kan du kontakte Legeforeningen
Dersom du opplever at dine rettigheter ikke har blitt godt nok ivaretatt, bør du involvere din lokale tillitsvalgte for å få bistand.

Du kan eventuelt kontakte Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv på legeforeningen@legeforeningen.no, slik at vi kan vurdere saken din nærmere.