2020

Enige om ny særavtale for leger

Legeforeningen og KS er enige om ny særavtale for leger i kommunehelsetjenesten. Avtalen regulerer blant annet vilkår og godtgjørelse for legevaktsarbeid.
Hush Naidoo

Partene sluttførte forhandlingene om særavtalen (SFS 2305) i desember 2019. Legeforeningen og KS kom ikke til enighet og forhandlingene endte med brudd. Tvisten skulle etter planen behandles i særskilt nemnd i mars, men nemndsbehandlingen ble utsatt på grunn av koronautbruddet.

Av samme årsak er partene enige om at gjeldende avtale skal videreføres uten store materielle endringer frem til 15. september 2020. De økonomiske satsene i avtalen oppjusteres med 3,5 prosent. Unntaket er minstelønnen for LIS1, cand.med. med lisens og medisinske studenter som økes med 10 prosent, og settes til minst kr 606.000. Satsene justeres med virkning fra 1. januar 2020.

I den nye avtalen åpnes det for at det lokalt kan inngås avtale om alternativ godtgjøring for interkommunal legevaktordning i tiden 23.00 - 08.00.

Den nye avtalen gjelder for perioden 1. januar til 15. september 2020. Varigheten på avtalen samsvarer med forlengelsen av Hovedtariffavtalen i KS. Det ordinære sentrale og lokale lønnsoppgjøret i KS, som skulle vært gjennomført i april og mai, er utsatt til høsten. 

Se hele avtalen her