Klart for faglandsrådet 2020

Gjør kloke valg, medisinsk overaktivitet i livets siste fase og hvordan jobbe for å få gjennomslag er noen av temaene som skal diskuteres under årets digitale faglandsråd.
FOTO: Vilde Baugstø
DIGITALT: Faglandsrådet 2020 avholdes som et digitalt møte på grunn av Covid-19-pamdemien. Her fra faglandsrådet 2019. FOTO: Vilde Baugstø

Legeforeningens fagstyre ble opprettet i 2018 for å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen og å få et tydeligere skille mellom fag og politikk. Faglandsrådet arrangeres én gang i året og legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen.

Faglandsrådet 2020 går av stabelen 3. november, som et digitalt møte på grunn av pandemien. Arrangementet vil også strømmes på Facebook for alle interesserte.

- Fagstyret gleder seg til dialogen med de fagmedisinske foreningene, sier leder av fagstyret, Cecilie Risøe.

Organisatorisk og faglig del 
Programmet inneholder en organisatorisk del og en faglig del. Den organisatorisk delen vil blant annet ta for seg forslag til og valg av valgkomiteen, utdeling av Legeforeningens grunnutdanningspris og årsberetning. 

Den faglige delen har kampanjen Gjør kloke valg og medisisnk overaktivitet i livets siste fase på agendaen.  

Folkehelseinstituttet ga i 2014 ut en systematisk oversikt kalt "Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende".

I oppsummeringen peker Folkehelseinstituttet på at det kan være vanskelig å finne riktig intensitet på medisinsk behandling av pasienter i livets sluttfase, det vil si pasienter med svært begrenset levetid på grunn av høy alder, uhelbredelig sykdom, ulykke eller skade. Det er heller ikke alltid gitt på hvilket nivå i helsetjenesten behandling og omsorg i livets siste fase bør foregå. Utfordringene ligger på mange plan. Både medisinske vurderinger, hensynet til pasientens autonomi og samfunnsmessige ressurs- og prioriteringshensyn veier tungt. I tillegg er verdivalg en vesentlig faktor som spiller inn.

Spørsmål som skal diskuteres på faglandsrådet er hva fagmiljøene og pasientorganisasjonene kan bidra med for å redusere overbehandling i livets siste fase.

Andre tema
Legeforeningens fagstyre skal jobber for aktiv dialog med helsemyndighetene og skal arbeide for å gjøre de fagmedisinske foreningene og fagstyret tydelige og relevante ved egnede saker i media. Hvordan man best kan jobbe for å få gjennomslag for sine saker, både overfor media og helsemyndigheter, vil også bli drøftet. I tillegg blir det informasjon om status i ny spesialistutdanning og nytt innhold på nettsiden med råd og tips om styrearbeid.

- Vi håper det vil bli et godt møte som motiverer de fagmedisinske foreningene og gir lyst til å prioritere dette samarbeidet, avslutter Cecilie Risøe.

Deler av arrangementet strømmes på Facebook