2020

Legeforeningen anker saken om Legelisten.no

Oslo tingrett mente Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen. Legeforeningen er uenig og har derfor anket saken til Lagmannsretten.
Vilde Baugstø
28. januar 2020
Foto: Colourbox
PRINSIPIELL SAK: Anken ble sendt til Borgartings lagmannsrett mandag 27. januar. Illustrasjonsfoto: Colourbox

- Dette er en prinsipielt viktig sak for våre medlemmer. Dersom dommen fra lagmannsretten blir stående, vil det få betydning for leger og øvrig helsepersonell, og potensielt andre yrkesgrupper. Derfor anker vi saken, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Mener praksisen er ulovlig

Det var i slutten av november at saken om Legelisten.no gikk i Oslo tingrett. Legeforeningen gikk til sak mot staten fordi foreningen mener at Legelistens praksis er ulovlig.

Legelisten.no gir mulighet til å anonymt omtale og sette karakter på leger, tannleger og annet helsepersonell.

Personvern bør veie tyngst

Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen mener legenes personvern bør veie tyngst i denne vurderingen. Oslo tingrett var ikke enig i dette.

I anken til lagmannsretten trekker Legeforeningen frem at Legelistens rutiner og systemer for å kontrollere kommentarer før publisering er mangelfulle. Det kreves ikke at brukeren identifiserer seg, og det er heller ingen kontroll av at en bruker som legger inn en omtale faktisk er eller har vært legens pasient.

Anken ble sendt til Borgartings lagmannsrett mandag 27. januar. Det er uvisst når saken kommer opp i lagmannsretten, men sannsynligvis blir ankeforhandlingene en gang i løpet av høsten 2020.