Leger i vitenskapelige stillinger fyller 30 år

Jubileumsåret har bydd på nye utfordringer for legene som jobber med forskning og undervisning.

Marius Widerøe. Foto: Geir Mogen
LEDER LVS: Marius Widerøe ønsker at kombinerte forsker- og klinikerstillinger skal være attraktive. Foto: Geir Mogen

Siden korona-nedstengningen i mars har yrkesforeningen fått et dytt i retning av en mer digital hverdag.

– Medlemmene våre har gjort en stor innsats for å få på plass fungerende undervisningsopplegg for studentene, sier Marius Widerøe, leder for Leger i vitenskapelige stillinger (LVS).

Han forteller at studentene har vært tilfredse med den digitale praksisundervisningen og at enkelte til og med mener at opplegget nå har blitt bedre. Det blir derfor spennende å se hvordan undervisningen foregår når pandemien er over.

Fokusområder
Widerøe har et drøyt år bak seg som LVS-leder. Han har dannet seg et klart bilde av hva som blir viktig å fokusere på fremover. I dag kombinerer brorparten av vitenskapelige ansatte leger sin akademiske stilling med klinisk stilling. Yrkesforeningen ønsker å øke forståelsen hos lederne i sykehusene og blant kliniske kolleger om at forskning og undervisning er viktig.

– Derfor skal kombinerte stillinger være attraktive. Når samme lege jobber på klinikk, med forskning og undervisning, er det en fordel for både sykehusene og universitetene, opplyser Widerøe og utdyper hvorfor:

– I klinisk arbeid øker kvaliteten når det blir større fokus på evidensbasert medisin og kvalitetsforbedringsarbeid. Medisinstudenter og leger i spesialisering får relevant og godt nivå på undervisningen når legene har kombinerte stillinger.

LVS jobber også for lønnsutviklingen til leger i bistillinger ved universitetene. I tillegg gjennomfører foreningen i år en kartlegging av arbeidsforholdet til medlemmene. Hensikten er å få et systematisk innblikk i de problemstillingene som medlemmene møter i sitt daglige arbeid.

Historien og milepæler
LVS ble dannet som en spesialforening i Trondheim 26. oktober 1990. Tre år senere fikk de status som yrkesforening.

– Det ga oss fast forankring i Legeforeningens organisasjon og mulighet til å få hjelp fra sekretariatet og økonomisk støtte, sier Anna Midelfart.

Hun var leder i periodene 1990 til 1994 og fra 2005 til 2009. Midelfart var sentral i organiseringen av de forskningspolitiske konferansene som LVS holdt hvert år.

Før 1994 hadde stipendiatene knyttet til medisin obligatorisk medlemskap i Yngre legers forening. Nå kunne de velge LVS som yrkesforening. Gjennom foreningen fikk legeforskerne en identitet og noen som kjempet for å ivareta lønns- og arbeidsvilkårene deres både overfor myndigheter og arbeidsgiver. Ved årtusenskiftet var antallet medlemmer i overkant av 500. I dag er det 730.

Arbeidet med å rekruttere leger til forskning og å styrke forskningens vilkår, ble etter påtrykk fra LVS, et satsningsområde i Legeforeningen i perioden 2009–2011. De senere år har foreningen hatt fokus på å påvirke myndighetene til å få flere vitenskapelige ansatte over i faste stillinger ved universitetene.

LVS deler hvert år ut Orkidéprisen. Det er en utmerkelse til personer for fremragende innsats for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge.