Nytt, offensivt utvalg for menneskerettigheter

Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.
Foto: Troy Gulbrandsen
Innretningen på det nye menneskerettighetsutvalget, ble vedtatt under Legeforeningens digitale landsstyremøte. Foto: Troy Gulbrandsen

Under fjorårets landsstyremøte ble det vedtatt å opprette et menneskerettighetsutvalg. Et midlertidig styre for utvalget ble satt inn i september 2019, bestående av Marit Halonen Christiansen (leder), Bente Brannsether Ellingsen, Inger Marie Fosse, Kristin Hovland, Katarina Nordeng og Dragan Zerajic.

Det midlertidige styret avla en rapport til sentralstyret i januar. Denne ble deretter sendt på høring til foreningsleddene. 11 foreningsledd sendte inn høringssvar.

Målsetting og mandat
Under Legeforeningens digitale landsstyremøte 2020, ble tilbakemeldingene på hvordan utvalget burde innrettes, diskutert. På bakgrunn av høringsinnspillene, ble det forslått mandat og målsetting for utvalget:

Utvalgets mandat er å arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet. Målsettingen er å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd, og å øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.

Utvalget skal også jobbe for å:

  • Formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet
  • Fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper
  • Gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening
  • Gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder menneskerettigheter
  • Gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike krenkelser foregår
  • Påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger eller annet medisinsk personell
  • Samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora

Utvalget skal bestå av leder og fem medlemmer, samt tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Utvalget oppnevnes av sentralstyret for en periode på to år og er rådgivende for sentralstyret. Det er foreningsleddene som foreslår medlemmer til utvalget. I tillegg skal interesserte medlemmer kunne melde seg direkte.

Denne innretningen på utvalget ble det votert over under det digitale landsstyremøtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt av landsstyret.