2021

– Må investere nå for å løse fremtidens utfordringer

Under høringen om Perspektivmeldingen pekte Legeforeningen på at Norge må investere mer dersom vi skal vi møte det økte behovet for helse- og omsorgstjenester fremover.
Gisle Bruknapp
25. mars 2021
Skjermdump Stortinget
Marit Hermansen under den digitale høringen om Perspektivmeldingen. FOTO: Stortinget

Hvert fjerde år legger regjeringen frem Perspektivmeldingen for Stortinget. Meldingen handler om utfordringer i norsk økonomi, offentlige finanser og velferdsordninger de neste 40 årene. 22. mars deltok president Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime på digital høring i Stortingets finanskomite om meldingen.

Legeforeningens hovedfokus under høringen var hvordan man kan skape gode og effektive løsninger for helsetjenesten i årene framover. Perspektivmeldingen peker på at etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester vil øke i årene fremover. Ifølge meldingen vil helse- og omsorgssektoren kunne komme til å legge beslag på 31 prosent av årsverkene i 2060. For å dempe det voldsomme behovet, mener Legeforeningen at det må investeres i helsetjenesten nå.

- Legeforeningen savner at Perspektivmeldingen peker på behovet for å investere i helsetjenesten nå, for å dempe disse kurvene noe, innledet Hermansen.

Grunnet lavere forventet økonomisk vekst i offentlige inntekter i årene fremover, må helsetjenesten effektiviseres. I et effektiviseringsperspektiv er det helt avgjørende at leger bruker tiden sin på legeoppgaver.

- For å kunne behandle pasienter trenger vi leger, og vi vil ha behov for flere leger i årene fremover. I dag bruker leger for mye tid på arbeid som ikke er pasientrettet. Med en målrettet satsing på å tilrettelegge for pasientrettet arbeid, vil veksten i behov for nye legeårsverk avta. For å få til dette trenger vi store nok og fleksible sykehusbygg, bedre IT systemer  og mer støttepersonell, sa Hermansen.

Trenger velfungerende fastlegeordning
Perspektivmeldingen peker på at det særlig er alderssammensetningen i befolkningen som vil påvirke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester fremover. Det er forventet at en større andel av den aldrende delen av befolkningen vil bo hjemme. De vil da primært få sin oppfølging av fastlegen.

- Hvis vi skal klare å gi god medisinsk behandling der hvor folk bor, trenger vi en velfungerende fastlegeordning. I dag foregår det mye avansert behandling og oppfølging på fastlegekontorene. Hvis vi ikke klarer å beholde og rekruttere leger inn i ordningen, vil sykehusene flomme over, sa Hermansen.

Sykehusene må sikres nok midler
Legeforeningen har over lang tid påpekt behovet for at det lages investeringsplaner for sykehusene. I et langsiktig perspektiv er dette helt nødvendig for å sikre trygge og forutsigbare helsetjenester for befolkningen.

- Bygging av nye sykehus koster i dag i overkant av ett års driftsbudsjett. Dette er en lav pris med tanke på hvor mange år sykehusene står. Legeforeningen mener det må bevilges mer penger til bygging av sykehus.Det må være et tydeligere skille mellom bevilgninger til drift og til investeringer, uttalte Rime.

Vi må slutte å bygge for små sykehus
Nye sykehus bygges i dag med få sengeplasser, få rom og lav kapasitet. Dette er ikke bærekraftig. Legeforeningen mener tiden med å bygge for små sykehus er forbi.

-  Å investere mer i bygg vil gjøre driften mer smidig, og vi vil få mer helse ut av hver krone. Sykehuset Østfold sto ferdig i november 2015 og hadde korridorpasienter fra første dag. Nå er det allment kjent at det er bygd for lite, sa Rime.

Effektive IT-løsninger må på plass
Avslutningsvis trakk Legeforeningen fram behovet for å satse på effektive IT-løsninger.

-  «Klikkfrustrasjon» er beskrevet av flere. Mer brukervennlige IT-systemer vil bidra til at leger bruker mer av tiden sin på pasientbehandling. Pasientens legemiddelliste er det viktigste enkelttiltaket å få på plass for å bedre pasientsikkerheten og bidra til mindre dobbeltarbeid, avsluttet Rime.