Anker Legelisten-saken til Høyesterett

Lagmannsretten har konkludert med at nettstedet Legelisten.no er lovlig. Legeforeningen er uenig og mener at saken er så prinsipiell og viktig at Høyesterett må vurdere spørsmålet.
Bilde av Nils Kristian Klev
STOR BETYDNING: – Selv om Legeforeningen først og fremst ivaretar legers interesser, har saken stor betydning også i et bredere samfunnsmessig perspektiv, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen. FOTO: Thomas Eckhoff/Legeforeningen

– Sakens store betydning for våre medlemmer og behovet for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning, gjør at Legeforeningen anker saken inn for Høyesterett, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Behov for avklaring

Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen har argumentert for at legenes personvern må veie tyngst i denne vurderingen og at Legelisten er ulovlig. Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at Legelisten er lovlig.

Nils Kristian Klev trekker frem at dette er en viktig sak for mange og mener at hvis leger skal utsettes for offentlige kommentarer, er veien kort til at dette også vil ramme andre yrkesgrupper. Han nevner i denne forbindelse lærere, saksbehandlere i ulike offentlige organer og dommere.

– Vi vet at mange leger opplever et stort ubehag ved omtale på Legelisten. Selv om Legeforeningen først og fremst ivaretar legers interesser, har saken stor betydning også i et bredere samfunnsmessig perspektiv, sier Klev og fortsetter:

– Spørsmålet om behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen har ikke vært vurdert av norske domstoler før denne saken kom opp for tingretten og lagmannsretten. Vi ønsker en avklaring av hvilket personvern leger og annet helsepersonell har når de blir omtalt på nettet.

Legenes særlige rolle

Klev understreker at legene har en særlig rolle i samfunnet.

– Leger kan ikke sammenlignes med kommersielle tjenesteytere. Leger foretar blant annet viktige vurderinger om sykemeldinger og medisiner, og spesielt fastlegene har viktige portvokterfunksjoner. Det er ikke i pasientenes eller allmennhetens interesse at legene skal bli utsatt for press og personhets på nettet.

Feil i lagmannsrettens dom

Etter Legeforeningens syn har lagmannsretten forstått personvernreglene feil. Legeforeningen mener lagmannsretten burde ha lagt større vekt på at Legelisten ikke følger sine egne modereringsrutiner, og at det er lagt for liten vekt på legenes særlige rolle.

Selv om Legeforeningen nå anker saken til Høyesterett, vil domstolen foreta en egen vurdering av om saken skal slippe inn. For å få saken behandlet i Høyesterett, må saken reise spørsmål av bredere samfunnsmessig betydning eller andre grunner som gjør det særlig viktig å få saken avgjort av Høyesterett.

Lagmannsretten var i tvil

Selv om Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Legelisten er lovlig, skrev retten at den hadde vært i tvil:

«Saken har prinsipielle sider og gjelder et område som i begrenset utstrekning har vært behandlet av norske domstoler tidligere. Avgjørelsen har virkninger for mange. Lagmannsretten har vært noe i tvil. Dette skyldes i første rekke at det er konstatert mangler ved oppfølgingen av kontrollrutinene.»

Cecilie Hallan, advokat i Legeforeningen, har ført saken sammen med advokatfullmektig Anders Sondrup.

Les lagmannsrettens dom.