2021

Enighet med Spekter om ny hovedavtale

Akademikerne og Spekter er enige i forhandlingene om ny hovedavtale i sykehus. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2025.
ja@legeforeningen.no
12. november 2021
Rune Fr√łyland og Anne-Kari Bratten
ENIGHET MED SPEKTER. Foto: Vilde Baugstø/Legeforeningen

Avtalen mellom partene ble inngått torsdag 11.9.

Blant endringene er ny innledning til Hovedavtalen som blant annet anerkjenner de tillitsvalgte og forutsetter at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt. Videre fikk Akademikerne gjennomslag for at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre tjeneste og karriere. Partenes ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling er også omtalt.

Betydning av samarbeid under pandemien

Akademikerne fremhevet innledningsvis i forhandlingene hvor viktig det lokale samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen har vært under koronapandemien. De tillitsvalgtes medvirkning har vært avgjørende for å få til de raske endringene det har vært behov for, og vist hvor viktig hovedavtalens bestemmelser er i praksis.

Akademikerne stilte krav om økt innflytelse for tillitsvalgte, at vervet som tillitsvalgt skulle gi anerkjennelse senere i ansettelsesforholdet og økt innflytelse for tillitsvalgte i utarbeidelse av retningslinjer for ansettelsesprosesser.

Jevnlig kartlegging av kompetanse og klimaperspektiv 

Det er tatt inn en ny bestemmelse som skal sikre at helseforetakene jevnlig kartlegger og analyserer de ansattes kompetanse. Det gir et godt utgangspunkt for å planlegge nødvendig kompetanseutvikling i samarbeid med de tillitsvalgte.  

Partene er enige om at arbeidsgiver skal drøfte innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal også sørge for at tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling, drøftes med de tillitsvalgte.

Generelle bestemmelser

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandlinger, samarbeid mellom partene og rettigheter for tillitsvalgte.

Hovedavtalen er tariffavtalenes "grunnlov" og regulerer blant annet forhandlingsordningen, tillitsvalgtes rettigheter og prinsipper for medbestemmelse og samarbeid. Hovedavtalen er tilnærmet likelydende for alle hovedsammenslutningene.